Hoppa till innehåll

Undersökning: sociala företags sociala innovationer är en stor möjlighet inom serviceproduktion och offentlig upphandling

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 23.5.2023 8.52
Pressmeddelande 219/2023

Sociala företag och deras sociala innovationer bidrar med nya alternativ och finansieringsmekanismer vid lösning av samhälleliga problem. Detta är ett viktigt budskap särskilt till dem som fattar beslut om innovationspolitik och finansiering av innovationer samt till ansvariga för offentliga upphandlingar.

Nu har sociala företags sociala innovationer studerats i stor omfattning för första gången i Finland. Sociala företag håller redan nu på att reformera och utveckla i synnerhet social- och hälsovårdstjänsterna, sysselsättningen och många typer av verksamhet för att förebygga marginalisering. Enligt undersökningen bör deras möjligheter härnäst implementeras på innovationer var syfte är att påverka den ekologiska hållbarheten och den gröna omställningen.

I undersökningen ges tre rekommendationer på hur verksamhetsmiljön för sociala företags sociala innovationer skulle kunna utvecklas.

Den första rekommendationen handlar om att positiva samhällseffekter ska beaktas som en central indikator på en framgångsrik innovationspolitik och som ett kriterium för finansiering. För det andra behöver Finland en nationell databas som statistikför och synliggör sociala innovationer, i stället för den nuvarande splittrade statistiken. I den tredje rekommendationen betonas att sociala företag särskilt vid offentliga upphandlingar ska betraktas som jämlika och seriösa tjänsteleverantörer vid sidan av offentlig och privat sektor samt traditionell organisationsverksamhet.

Sociala företags sociala innovationer skapas nära det civila samhället och slutanvändarna. Sociala innovationer går på djupet med de bakomliggande orsakerna till problem som behöver lösas. Sociala företag skaffar dock sin finansiering på samma sätt som inom affärsverksamhetsorienterad serviceproduktion. Det innebär att de kan erbjuda ett alternativ till traditionell offentlig och privat sektor samt organisationsverksamhet. 

För att rekommendationerna ska bli verklighet krävs åtgärder och utvecklingsarbete av företagen själva liksom även framsynthet av de offentliga aktörer som svarar för det praktiska genomförandet och finansieringen av innovationspolitiken. Beslutsfattarna och tjänsteinnehavarna i kommuner, städer, landskap och välfärdsområden innehar en nyckelposition.

Rekommendationerna grundar sig på observationer i undersökningen, enligt vilka sociala företag inte behöver särbehandling jämfört med andra företag. Däremot önskar sig representanter för företagen uttryckligen att de positiva samhällseffekterna av innovationer ska beaktas i större omfattningen än för närvarande. Dessutom bör uppföljningen av den samhälleliga genomslagskraften vara en del av den normala, långsiktiga innovationspolitiken och anskaffningen av offentliga tjänster.

Vad är sociala företags sociala innovationer?

Sociala företag bedriver affärsverksamhet för att uppnå ett socialt mål som de har valt. Målet har fastställts i sammanslutningens bolagsordning eller stadgar. Sociala företag använder merparten av sin ekonomiska vinst till att främja detta mål.

Sociala innovationer är innovationer som

  • löser samhälleliga problem bättre än de befintliga lösningarna
  • använder resurser mer effektivt än de tidigare lösningarna 
  • skapar möjligheter för ny verksamhet och partnersamarbeten.

Detta är den första omfattande finländska undersökningen om hur den rådande situationen och verksamhetsfältet ser ut för sociala företags sociala innovationer samt om vilken betydelse dessa har när det gäller att hitta nya lösningar på samhälleliga problem. Ansvariga för undersökningen var Demos Helsinki, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Teknologiska forskningscentralen VTT, Stiftelsen för Rehabilitering och Silta-Valmennusyhdistys.

Undersökningen ingår i verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2022.

Ytterligare information: Petteri Lillberg, äldre expert, Demos Helsinki, tfn 050 359 1572, [email protected], Kari Jalonen, Research Area Lead, Demos Helsinki, tfn 0040 580 1967, [email protected] Tuija Oivo, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5049 040, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.