Hoppa till innehåll

Utredning av resultaten av zoonosuppföljningen färdigställdes

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetjord- och skogsbruksministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 13.6.2023 9.05
Pressmeddelande 247/2023

Förebyggandet av sjukdomar som smittar från djur till människor (zoonoser) kräver föregripande åtgärder som grundar sig på tvärvetenskaplig kunskap om den rådande situationen. De viktigaste resultaten av uppföljningen av zoonoser 2011–2021 har sammanställts för att förbättra insikterna om zoonossituationen i Finland och dess utveckling.

De vanligaste zoonoserna i Finland som orsakar tarminfektioner är campylobakterien och salmonellabakterier. Borrelios är den vanligaste vektorburna zoonosen hos människan. De endemiska zoonossmittorna som orsakar tarminfektioner och de vektorburna zoonossmittorna uppskattas öka i framtiden. Även om salmonellafallen bland produktionsdjur ökade under 2010-talet förekom salmonella endast i liten grad i inhemskt nöt- och svinkött.

Utvecklingen av zoonossituationen hos produktionsdjur går hand i hand med utvecklingen av jordbruket, i synnerhet djurproduktionen och förfarandena i anslutning till den. Djursjukdomar, såsom rabies och ekinokockinfektion, förekom inte i Finland på 2010-talet. Sjukdomsläget kan påverkas av import av djur från områden där vissa zoonoser är endemiska.

Gemensamt hälsoperspektiv

Djur är de huvudsakliga reservoarerna för zoonoser och kan direkt eller indirekt överföra sjukdomar till människor. Situationen för de olika zoonoserna har varierat under 2000-talet.

Trikinellaparasitsmittorna hos svin blev mer sällsynta på 2010-talet och numera konstateras inte längre smittor på svingårdar. Inte heller hos människor konstateras i dag endemiska trikinellasmittor. Däremot upptäcktes fler Cryptosporidium-smittor hos människor under uppföljningsperioden 2011–2021 än i början av 2000-talet. Samtidigt ökade även sjukdomsfallen orsakade av urdjuret Cryptosporidium parvum kraftigt bland nötboskap.

Den meticillinresistenta bakterien Staphylococcus aureus (MRSA), som är resistent mot flera antibiotika, ökade bland slaktsvin. Sedan 2013 har man konstaterat allt fler MRSA-smittor med koppling till nyttodjur hos människor.

Kunskap om det rådande läget hjälper att fokusera bekämpningsåtgärder

Den rapport som tagits fram av Livsmedelsverkets och Institutet för hälsa och välfärds samarbetsorgan Zoonoscentret är det tredje sammandraget av resultaten av zoonosuppföljningen i Finland. Kunskap om zoonossituationen och en bedömning av eventuella förändringar och deras utveckling är till hjälp när man vidtar förebyggande åtgärder för att bibehålla en bra situation och identifiera de faktorer som Finland bör satsa på.

Publikationen ingick i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2022.

Mer information: Projektledare Saara Raulo, Livsmedelsverket, tfn 029 520 4920, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.