Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Överströmning av avloppsvatten medför lokala miljö- och hälsorisker

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetmiljöministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2022 8.57
Pressmeddelande 172/2022

Rikliga regn och smältvatten orsakar tidvis överströmning i reningssystemen för avloppsvatten. Överströmning vid en pumpstation eller omkörning förbi reningsverk uppstår när dagvatten som oavsiktligen kommer in i avlopp i dåligt skick orsakar stora strömningar som överstiger den hydrauliska kapaciteten. Läckor kan medföra betydande lokala risker för miljön och människors hälsa, konstateras det i en rapport som publicerades den 14 mars.

I projektet undersöktes sporadiska utsläpp och gavs rekommendationer för att förebygga utsläppen

Syftet med projektet, som genomfördes av Finlands miljöcentral, Statens tekniska forskningscentral och Institutet för hälsa och välfärd, var att främja beredskapen inför överströmningar och omkörningar samt hanteringen av hälso- och miljörisker. Med hjälp av tillräcklig bakgrundsinformation är det möjligt att ge rekommendationer för framtida åtgärder som syftar till att förebygga sporadiska utsläpp och för att utveckla lagstiftningen.

De miljö- och hälsorisker som orsakas av sporadiska utsläpp kan minskas genom att man lokaliserar utsläppskällan, samlar in mätuppgifter och lagrar dem i riksomfattande datasystem. På så sätt får man information om läckagen och de skador läckagen orsakar, vilket gör det möjligt att utreda hur dessa situationer kan hanteras och minskas på lång sikt. Genom att man gör lagstiftningen klarare blir det möjligt att ha ett flexibelt samarbete mellan myndigheter, aktörer samt experter på informationshantering när olika situationer ska hanteras.

”Sporadiska utsläpp, och de risker utsläppen medför, ökar i och med de ökade regnmängder som orsakas av klimatförändringen. Det bör skapas en beredskap för det här genom att sanera avloppsnäten, förbättra informationshanteringen och förbättra dagvattenhanteringen”, säger gruppchef Jyrki Laitinen från Finlands miljöcentral.

Information hjälper oss att förbereda oss inför framtiden

Det finns tills vidare mycket få uppgifter om vattenkvaliteten vid överströmning i avloppsnäten. Detta är förståeligt, eftersom avloppsvattnet späds ut i varierande grad, till exempel vid överströmning på grund av hårda regn och smältvatten efter snöfall.

Överströmning i avloppsnäten och omkörningar förbi reningsverk registreras i de riksomfattande datasystemen, och vattentjänstverken har dessutom egna uppföljningssystem. Det finns emellertid ingen samlad information om tidpunkterna för överströmningarna, hur länge de varar och hurdan vattnets kvalitet är. De risker som de näringsämnen och skadliga ämnen som ingår i de sporadiska utsläppen innebär för miljön samt de risker för människors hälsa som mikrobiologisk förorening medför beror i hög grad på förhållandena i det mottagande vattendraget och på hur känsligt vattendraget är. Sporadiska utsläpp av avloppsvatten kan medföra risk för infektioner, till exempel om människor simmar i ett vattendrag där det skett utsläpp.

Publikationen om vilken betydelse och vilka konsekvenser sporadiska utsläpp av kommunalt avloppsvatten från tätbebyggelse har i mottagande vattendrag genomfördes som ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2021.

Mer information: Jyrki Laitinen, gruppchef, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 346, jyrki.laitinen(at)syke.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.