Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Viemärivesien ylivuodot aiheuttavat paikallisia ympäristö- ja terveysriskejä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2022 8.57
Tiedote 172/2022

Runsaat sateet ja sulamisvedet aiheuttavat ajoittain ylivuotoja jäteveden puhdistusjärjestelmissä. Pumppaamoylivuoto tai puhdistamo-ohitus syntyy, kun huonokuntoisiin viemäreihin tahattomasti pääsevät hulevedet aiheuttavat suuria virtaamia ja hydraulisen kapasiteetin ylittymisen. Vuodoista saattaa aiheutua merkittävää paikallista riskiä ympäristölle ja ihmisten terveydelle, todetaan 14. maaliskuuta julkaistussa raportissa.

Hankkeessa tutkittiin satunnaispäästöjä ja annettiin suosituksia niiden ehkäisyyn

Suomen ympäristökeskuksen, VTT:n ja THL:n toteuttaman hankkeen tavoitteena oli edistää ylivuoto- ja ohitustilanteisiin varautumista sekä terveys- ja ympäristöriskien hallintaa. Riittävän taustatiedon avulla voidaan antaa suosituksia tuleville, satunnaispäästöjen ehkäisyyn tähtääville toimenpiteille ja lainsäädännön kehittämiselle.

Satunnaispäästöjen aiheuttamia ympäristö- ja terveysriskejä voidaan vähentää paikallistamalla päästön lähteen, keräämällä mittaustietoa ja tallentamalla sitä valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Näin saadaan tietoa vuototapahtumista sekä niiden aiheuttamista vahingoista, jolloin voidaan selvittää, miten näitä tilanteita voidaan hallita ja pitkällä tähtäimellä vähentää. Lainsäädäntöä selkeyttämällä voidaan mahdollistaa viranomaisten, toimijoiden sekä tiedonhallinnan asiantuntijoiden joustavaa yhteistyötä tilanteiden hallinnassa.

”Satunnaispäästöt ja niiden tuomat riskit lisääntyvät ilmastonmuutoksen aiheuttamien sademäärien kasvun myötä. Varautuminen tähän tulee tehdä viemäriverkostoja saneeraamalla, tiedonhallintaa parantamalla ja parantamalla hulevesien hallintaa”, sanoo ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Tieto auttaa varautumaan tulevaisuuteen

Viemäriverkostojen ylivuotojen veden laadusta on toistaiseksi olemassa hyvin vähän tietoa. Tämä on ymmärrettävää, koska esimerkiksi rankkasateiden ja lumen sulamisvesien aiheuttamien ylivuotojen aikana jätevesi laimenee vaihtelevasti.

Viemäriverkostojen ylivuotoja sekä puhdistamo-ohituksia kirjataan valtakunnallisiin tietojärjestelmiin ja lisäksi vesihuoltolaitoksilla on omat seurantajärjestelmänsä. Tietoa ylivuotojen ajankohdista, kestoista ja veden laadusta ei kuitenkaan ole kootusti missään. Satunnaispäästöjen sisältämistä ravinteista ja haitallisista aineista aiheutuvat riskit ympäristölle sekä mikrobiologisesta saastumisesta aiheutuvat riskit ihmisterveydelle riippuvat merkittävästi vastaanottavan vesistön olosuhteista ja herkkyydestä. Jätevesien satunnaispäästöt voivat aiheuttaa infektioriskin esimerkiksi silloin, jos ihmisiä ui päästön vastaanottaneessa vesistössä.

Yhdyskuntajätevesien satunnaispäästöjen merkitys ja vaikutukset vastaanottavissa vesistöissä -julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 346, jyrki.laitinen(at)syke.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.