Hoppa till innehåll

Utredning: Regleringen av den frivilliga koldioxidmarknaden utvecklas – Finland kan vara vägvisare

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetmiljöministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 11.12.2023 10.37
Pressmeddelande 562/2023

Regleringen som gäller företagens miljöåtgärder, företagsansvar och klimatpåståenden befinner sig i ett stort brytningsskede, och gränsen mellan den frivilliga och den reglerade koldioxidmarknaden är i färd att suddas ut. Finland har möjlighet att spela en viktig roll på EU-nivå när regleringen utvecklas, berättar en ny utredning.

Gaia Consulting, Pellervo ekonomisk forskning PTT, Perspectives Climate Group GmbH och Laininen Law presenterar i sin omfattande VN TEAS-halvtidsrapport ändringar i reglering och frivilliga anvisningar samt deras inverkan på frivilliga klimatåtgärder, finländska företag och uppfyllandet av Finlands nationella klimatmål.

”En trend är att företagsansvaret i allt högre grad omfattas av tvingande bestämmelser, och gränsen mellan den frivilliga och den reglerade koldioxidmarknaden suddas ut. Produktionen och användningen av koldioxidkrediter och klimatpåståenden börjar regleras – det vill säga vad ett företag kan säga till exempel om sin koldioxidneutralitet och hur det ska rapportera om sina klimatåtgärder”, säger Anna Laine, projektledare vid Gaia Consulting.

I rapporten presenteras hur koldioxidkrediter produceras och hur de kan användas på den frivilliga och den reglerade marknaden. Dessutom granskas utvecklingen av reglering och icke-bindande anvisningar, de ramvillkor som de ställer upp för företag och deras inverkan på ländernas klimatmål. Slutligen diskuteras EU:s och Finlands eventuella roll i utvecklingen av klimatåtgärder.

Eftersom regleringen fortfarande bearbetas är dess exakta konsekvenser inte ännu kända. På grund av detta har stämningen på den frivilliga koldioxidmarknaden under de senaste tiderna varit osäker, medan företagen väntar på beslut om regleringens framtid.

Ett av syftena med halvtidsrapporten är därför att stödja bildandet av Finlands ståndpunkter i EU-förhandlingar som gäller regleringen.

”Finland har en bra pionjärställning eftersom staten har gjort många utredningar och publicerat en nationell guide om god praxis i produktion och användning av koldioxidkrediter. Vi kan alltså lära andra länder”, säger Anna Pakkala, projektchef vid Gaia Consulting.

Det är viktigt för Finland att använda den ackumulerade kunskapsbasen för att utveckla en högkvalitativ EU-reglering för den frivilliga marknaden. Det är väsentligt att utveckla regleringen för att stödja genomförandet av ytterligare klimatåtgärder och en lämplig fördelning av de klimatfördelar som de ger för att uppfylla de nationella målen.

Staten kan spela en rad olika roller på koldioxidmarknaden

Staten kan vid sidan av att vara den som utvecklar regleringen även ha andra roller på koldioxidmarknaden, till exempel genom att köpa koldioxidkrediter, allokera och möjliggöra finansiering samt utveckla och proportionalisera lösningar för kolbindning som tagits fram i hemlandet.

”I Finland bör det till exempel föras en diskussion om när staten ska stödja marknadsutvecklingen. En möjlig roll är att stödja dyr teknik för upptag av koldioxid som är i startskedet för utveckling, till exempel forskning och utveckling som hänför sig till dem”, säger Anna Laine.

I Finland genomförs redan för närvarande ett antal kolbindningslösningar som ger resultat på den frivilliga koldioxidmarknaden vad gäller begränsning. De fokuserar främst på markanvändningssektorn och syftar till att öka kolsänkorna i skogar och jordbruksområden och öka kollagren.

I en roll där staten styr och möjliggör finansiering kan staten skapa en gynnsam och förutsägbar regleringsmiljö för klimatfinansiering och investeringar samt tillhandahålla aktuell rapportering om marknadsutvecklingen.

Dessutom kan staten stödja utvecklingen på den frivilliga koldioxidmarknaden genom att köpa eller sälja koldioxidkrediter. Finland har dock för närvarande ingen nationell strategi för internationellt marknadssamarbete.

Halvtidsrapporten om de frivilliga klimatåtgärdernas roll och de konsekvenser som ändringen av den internationella referensramen har för Finland bygger på en litteraturöversikt, intervjuer och en internationell sakkunniggrupps workshoppar. Rapporten ingår i ett projekt som genomförs av Gaia Consulting, Pellervo ekonomisk forskning PTT, Perspectives Climate Group GmbH och Laininen Law som en del av genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2023.

Mer information: Anna Laine, Gaia Consulting, tfn 050 513 1260, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.