Hoppa till innehåll

Utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2023 har godkänts

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.11.2022 16.12
Pressmeddelande

Statsrådet godkände utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande 2023 vid sitt allmänna sammanträde torsdagen den 24 november.

Målet för utrednings- och forskningsplanen till stöd för statsrådets beslutsfattande är att säkerställa en stark och horisontell kunskapsbas som stöder det samhälleliga beslutsfattandet. Med hjälp av planen riktas utrednings- och forskningsverksamheten in på de fokusområden som regeringen har valt och som är väsentliga för regeringens och ministeriernas verksamhet.

Informationsbehoven i planen har identifierats vid ministerierna. Dessutom har en del av informationsbehoven tagits fram genom öppen samutveckling.

Planen omfattar fyra fokusområden och för dem valda utrednings- och forskningsteman samt reserver för informationsbehov som fastställs senare:

1.    Ekonomisk hållbarhet
2.    Social hållbarhet
3.    Ekologisk hållbarhet
4.    Säkerhet och försvar
5.    Övriga informationsbehov

Statsrådets kansli och ministerierna med ansvar för de olika temana ansvarar för genomförandet av utrednings- och forskningsplanen i samarbete med den arbetsgrupp som samordnar statsrådets forsknings-, framsyns- och utvärderingsverksamhet. För genomförandet av planen anvisas ett anslag på 8 miljoner euro. Planen omfattar fokusområden och teman inklusive kostnadsförslag för utrednings- och forskningsverksamheten och anger fördelningen av berednings- och styrningsansvar.

Utrednings- och forskningsprojekten upphandlas genom öppen ansökan. Urvalskriterierna för projekten är relevans och användbarhet, projektets kvalitet, projektgenomförarnas expertis och tillräckliga resurser samt kommunikation och informationshantering. Ansökningsomgången inleds den 28 november 2022. Närmare information om detta ges senare.

Ytterligare information: understatssekreterare Timo Lankinen, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli, [email protected]