FI SV

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Lägesrapport om digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen har publicerats – digitutor redan i de flesta grundskolor

Statsrådets kommunikationsavdelning Undervisnings- och kulturministeriet 28.11.2017 9.00 | Publicerad på svenska 30.11.2017 kl. 10.01
Pressmeddelande 548/2017
Lägesrapport om digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen har publicerats – digitutor redan i de flesta grundskolor

Projektet Grundskolan i den digitala tiden har publicerat en lägesrapport om hur digitaliseringen framskrider inom den grundläggande utbildningen. Utifrån den information som samlas in inom ramen för projektet 2017 och 2018 följs uppnåendet av de mål i regeringsprogrammet som gäller digitaliseringen av undervisningen samt kartläggs i mera omfattande utsträckning läget för digital kompetens hos lärarna och eleverna inom den grundläggande utbildningen.

Enligt rapporten framskrider digitaliseringen inom den grundläggande utbildningen regionalt mycket jämnt.  Däremot finns det skillnader mellan skolor i kommunerna och klasser i skolorna när det gäller genomförandet av digitaliseringen samt mellan enheter när det gäller det digitala kunnandet.

Digitutor-verksamhetsmodellen har redan brett ut sig till de flesta skolorna inom den grundläggande utbildningen. 76 procent av rektorerna svarade att det i deras skola finns en tutorlärare som främjar digitaliseringen av undervisningen och inlärningsmiljöerna i skolan samt stödjer och hjälper andra lärare i att ta i bruk nya läroplaner. Över 70 procent av lärarna svarade att de delat med sig av tips och stöd som gäller användningen av informations- och kommunikationsteknik.

Lärarnas bedömningar av sina digitala färdigheter har förbättrats jämfört med resultaten av den utredning som gjordes 2016. Största delen av lärarna (55 %) har enligt egen uppskattning fortfarande grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik. Andelen lärare som upplever sig ha mer avancerade färdigheter har hållit sig på samma nivå (31 %). I dagens läge bedömer 14 procent av lärarna att de har svaga färdigheter i informations- och kommunikationsteknik, medan i början av regeringsperioden upplevde cirka en femtedel av dem som svarade att de har svaga färdigheter.

Elevernas kunskaper i informations- och kommunikationsteknik är relativt goda när det gäller applikationer och tjänster som används allmänt i skolarbete och på fritiden. Det finns brister i kunskaper i den grundläggande datoranvändningen samt i uppgifter som kräver tekniskt kunnande. Både lärarnas och elevernas programmeringskunskaper är fortfarande svaga.

Tryckt undervisningsmaterial används fortfarande oftare än digitalt undervisningsmaterial inom den grundläggande utbildningen. Traditionella läroböcker och häften används i klassrummen dagligen, övningsböcker och kopierat material varje vecka. När det gäller digitala redskap används internet för informationssökning varje vecka medan digitala inlärningsmiljöer används ibland. Lärarna är i regel nöjda med den utrustning som finns tillgänglig. Cirka en tredjedel av lärarna önskar att det trådlösa nätet skulle fungera bättre än för närvarande.

Det finns fortfarande skäl att utveckla praxisen i fråga om den strategiska ledningen av digitaliseringen i skolorna. Över hälften av de rektorer som besvarade enkäten upplever att det strategiska arbetet i samband med digitaliseringen är i startgroparna eller på gång. Cirka en tredjedel av läroanstalterna upplever sig ha utvecklats i digistrategiarbetet.

Materialet till rapporten samlades in under våren 2017 utifrån ett representativt urval som bestod av rektorer (n=217), lärare (n=1990) och elever (n=25838) som svarade på en webbenkät. På lärarnas IKT-kunskapstest svarade dessutom 2162 lärare och på testet för niondeklassister svarade 5455 elever. Utredningen genomfördes av forskningsenheten TRIM vid Tammerfors universitet och Utbildningssociologiska forskningscentralen RUSE vid Åbo universitet.

Nästa gång samlas det in information för projektet Grundskolan i den digitala tiden i januari 2018, och projektets slutrapport blir färdig före slutet av 2018.

Rapporten har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016.

Grundskolan i den digitala tiden 2017 - Lägesbedömning och åtgärdsrekommendationer (på finska)
Projektet Grundskolan i den digitala tiden (tietokayttoon.fi, på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi

Ytterligare information:

Tampere Research Center for Information and Media, TRIM, Tammerfors universitet

  • Jarmo Viteli, forskningsdirektör, tfn 050 073 1237, fornamn.efternamn@uta.fi
  • Erika Tanhua-Piiroinen, forskare, tfn 040 190 9657, fornamn.efternamn@uta.fi

Utbildningssociologiska forskningscentralen RUSE, Åbo universitet

  • Suvi-Sadetta Kaarakainen, projektforskare, tfn 050 354 7193, susaka(a)utu.fi

Undervisnings- och kulturministeriet

  • Tero Huttunen, specialsakkunnig, tfn 0295 3 30219, fornamn.efternamn@minedu.fi