DP – Digiajan peruskoulu

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Turun yliopisto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 5/2016–12/2018

Hallitusohjelman opetusta ja koulutusta koskevia tavoitteita ovat oppimisympäristöjen modernisoiminen sekä digitalisaation ja uuden pedagogiikan hyödyntäminen oppimisessa. Perusopetuksen kärkihankkeilla on tarkoitus edistää uusien oppimisympäristöjen sekä digitaalisten materiaa tien hyödyntämistä. Lisäksi perusopetuksen oppimistavat ja -ympäristöt on tarkoitus päivittää vastaamaan aikamme haasteita sekä huomioi maan tulevaisuudessa tarvittavan taitopohjan turvaaminen. Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistaminen ja kehittäminen on keskeistä. Uuden pedagogiikan, uusien oppimateriaalien ja -ympäristöjen avulla on tarkoitus parantaa oppimistuloksia sekä kaventaa oppimiseroja.

Tämän hankkeen selvitysten avulla hankitaan tietoa uuden oppimisen, digitaalisen pedagogiikan, uusien oppimismateriaalien ja oppimisympäristöjen nykytilasta ja kehittämisvalmiudesta perusopetusta järjestävissä kouluissa. Selvityksen keskeisenä tavoitteena on luoda perustaa opetusalan ajan tasaisen tutkimustiedon systemaattiselle ja laaja-alaiselle hyödyntämiselle päätöksenteossa, tiedolla johtamisessa ja toimintakäytännöissä valtioneuvossa.

Tavoitteena on tuottaa tietoa oppimisen ja opettamisen sekä toisaalta oppilaitosorganisaatioiden digitaalisten teknologioiden käytöstä ja hyödyntämisvalmiuksista, uusien oppi materiaalien ja oppimisympäristöjen käyttämisestä sekä digitaalisen osaamisen tasosta. Tavoite on lisäksi arvioida hallituksen toimien vaikuttavuutta suomalaisissa peruskouluissa.

Tavoitteet toteutetaan tässä selvityksessä kerättävän laajan kvantitatiivisen ja sitä tukevan kvalitatiivisen aineiston analyysillä ja vastaamalla saadun tiedon pohjalta hankkeen seitsemään tutkimuskysymykseen. Tarkoituksena ei ole luoda vain ajantasaista pikakatsausta juuri tämän hetken tilanteeseen, vaan tarjota pysyviä arviointityökaluja digitalisoitumisen ja oppilaitosorganisaatioiden kehityksen seurantaan myös tulevaisuudessa ja näin vahvistaa tiedolla johtamisen mahdollisuuksia laajasti koko maassa.

Tutustu hankkeen väliraporttiin Digiajan peruskoulu 2017–Tilannearvio ja toimenpidesuositukset (28.11.2017) 
Esite: Digiajan peruskoulu 2017Tilannearvio ja toimenpidesuositukset

Ota yhteyttä:

tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto, jarmo.viteli(at)uta.fi, p. 050 073 1237

Digitaalinen pedagogiikka, uudet oppimismateriaalit ja -ympäristöt Osaaminen ja koulutus

Yhteyshenkilö ministeriössä