Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Undersökning: Regionala sysselsättningsförsök ett viktigt steg mot en kundorienterad servicemodell

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.1.2019 9.57
Pressmeddelande 4/2019

De regionala försöken inom arbetskrafts- och företagsservicen upphörde vid utgången av 2018. Försöken tog viktiga steg mot en kundorienterad och lösningsfokuserad servicemodell. Av de åtta sysselsättningsförsöken var fem kommunbaserade försök och de övriga tre landskapsbaserade försök. Erfarenheter av de regionala försöken och lärdomar från serviceutveckling genom försöksverksamhet presenteras i en rapport om projektet Yrittäjyyttä ja työllisyyttä maakuntiin (YTYÄ), som offentliggjordes i dag den 7 januari. YTYÄ-projektet för företagsamhet och sysselsättning i landskapen har genomförts inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

I de regionala försöken deltog kommuner i Birkaland, Åboregionen, Kuopioregionen, Björneborgsregionen och Lappland samt landskapen Norra Karelen, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland. Forskningskonsortiet bestod av Demos Helsinki, MDI och Common Dialogues.

Syftet med de regionala försöken inom arbetskrafts- och företagsservicen var att minska långtidsarbetslösheten och höja sysselsättningsgraden. Syftet var också att förbereda sig för den nya landskapsmodellen och den nya producentstruktur som införs i och med modellen, att utveckla kundorienterade sysselsättnings- och företagstjänster och nya sätt att producera tjänster samt att tillhandahålla kunderna mer närservice. Försöken syftade också till att hitta sådana fungerande modeller för arbetskrafts- och företagsservice som kan utnyttjas inom olika strukturer i en föränderlig verksamhetsmiljö. Försöken gav också lärdomar om försöksverksamhet som ett verktyg för att utveckla den offentliga förvaltningen.

De regionala försöken inom arbetskrafts- och företagsservicen har väckt bred diskussion. De utgör en betydande åtgärdshelhet inom utvecklingen av systemet med arbetskrafts- och företagsservice i hela landet. Genomförandet av försöken har också medfört vissa utmaningar längs vägen. Utmaningar är dock en oskiljaktig del av försöksverksamhet i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Syftet med de regionala försöken var att ta fram kundorienterade modeller genom försöksbaserad utveckling, varför fokus huvudsakligen låg på kvalitativ bedömning. En statistisk bedömning av de begränsade åtgärdernas effekter förutsätter ett annorlunda försöksupplägg (randomiserade fältförsök). Redan under genomförandet av försöken fick man många erfarenheter och lärdomar till stöd för utvecklingen av den offentliga arbetskraftsservicen, systemet med sysselsättningstjänster och försöksverksamheten.

Som slutsats konstateras det i rapporten att systemet med sysselsättningstjänster och arbetssätten bör utvecklas som en helhet. De regionala försöken syftade till att ta fram en kundorienterad och lösningsfokuserad servicemodell som bygger på personligt kundbemötande och aktivering av kunden. De tjänster och tjänstehelheter som kunden behöver bör skräddarsys så att det är möjligt att reagera även på förändrade förhållanden och kundbehov. Försöksregionerna har satsat bland annat på att främja digitalisering, bedöma livssituationen när servicen inleds, stödja servicens kontinuitet och övergångar samt samordna servicen så att den sköts av en ansvarig arbetstagare.

Som slutsats av undersökningen konstateras det också att utvecklingen av kontaktytorna mellan sysselsättningstjänster och övriga tjänster kräver tid. Försöken utgör ett bra incitament att utveckla tjänsterna, servicekedjorna och kontaktytorna mellan olika organisationer. Att ändra kulturen och sätten att tänka och att utveckla kompetensen är av central betydelse när det gäller att främja försökskulturen. Försöksverksamhet utmanar de olika parterna att tänka i nya banor.

Undersökningen gjordes inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017.

Raporten (på finska)

Ytterligare information:

Katri Sarkia, Demos Helsinki - konsortiets ledning, försök som ett verktyg för att utveckla statsförvaltningen, tfn 050 528 1070, katri.sarkia(at)demoshelsinki.fi
Valtteri Laasonen, MDI - beskrivning av försökens effektdynamik, analys av verksamhetsmodellerna och bedömning av tillämpligheten, tfn 050 533 0604, valtteri.laasonen(at)mdi.fi
Jussi Pyykkönen, Common Dialogues - analys av sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen, tfn 044 023 9149, jj.pyyk(at)gmail.com
Jarkko Tonttila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 069, jarkko.tonttila(at)tem.fi