Hoppa till innehåll

Statsunderstöd för forskning om lärdomar av coronakrisen

Utgivningsdatum 9.2.2024 14.00

Statsrådets kansli utlyste 15.12.2023 ansökan om 900 000 euro i statsunderstöd för forskning, genom vilken det omfattande externa forskningsprojektet om lärdomarna av coronakrisen som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering genomförs. Ansökningstiden för understöden upphörde den 9 februari 2024 kl. 14.00.

Understödet är avsett för forskningsprojekt som utvärderar och sammanställer lärdomar av coronakrisen. Målet är också att söka forskningsbaserade lösningar för att förstärka samhällets beredskap inför motsvarande krissituationer.

Under den långvariga coronakrisen har vi i Finland lärt oss viktiga saker om behovet av ledning, betydelsen av samarbete, behoven av att uppdatera beredskapssystemet, betydelsen av de grundläggande rättigheterna och digitaliseringen samt mediernas och medborgarnas behov av information. Medvetenheten om riskerna med långvariga pandemier har också förbättrats.

Även om lärdomarna av coronakrisen i undersökningar har insamlats från flera olika delområden finns det ännu behov av en sammanställande utvecklande och omfattande utvärdering för att stödja en bättre övergripande beredskap i samhället för kommande kriser.

Olika synvinklar ska beaktas på ett balanserat sätt i utvärderingsundersökningen, såsom samhällets hälsosäkerhet (inkl. epidemiologiska och andra medicinska synvinklar), nationalekonomin och den sociala hållbarheten. Undersökningen ska åtminstone behandla ledning, beredskap och begränsningar med avseende på krisen.

Understödet kan användas fram till slutet av 2025. Sökande kan vara forskningsanstalter, universitet och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskning (exkl. ekonomisk verksamhet). Understödet kan dock inte sökas av sådana forskningsanstalter eller andra ovan nämnda aktörer vars lagstadgade myndighetsverksamhet utvärderingsundersökningen gäller.

Ansökningshandlingar

Ansökningsanmälan

Ansökningsblankett

Modell för forskningsplan

Intentionsförbindelseblankett

Budgetblankett

Inlämnande av ansökan om understöd

Ansökningstiden började 15.12.2023 och slutade 9.2.2024 kl. 14.00. Ansökningar eller bilagor som inkommer efter att utlysningstiden har gått ut beaktas inte. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Ansökningsblanketten jämte bilagor inlämnas i elektroniskt format till statsrådets kanslis registratorskontor ([email protected]) med rubriken ”Statsunderstöd för lärdomar av coronakrisen VN/35651/2023".

Som bilagor till ansökningsblanketten skickas:

  • Forskningsplan (den färdiga modellen ska användas)

  • Intentionsförbindelseblankett (den färdiga modellen ska användas)

  • Budgetblankett (den färdiga modellen ska användas)

  • Förordnande av ansvariga personer till forskningshelheten och delprojekten, samt deras meritförteckning (högst 3 sidor/meritförteckning, de 10 viktigaste publikationerna)

Statsrådets kansli skickar beslutet om understödet till den e-postadress som angetts i ansökan.

Sökanden ska skicka eventuella kompletteringar till ansökan och begäran om ändring av beslutet per e-post till statsrådets kanslis registratorskontor.

Redogörelserna för beviljade statsunderstöd görs på en separat blankett. Utredningarna skickas till statsrådets kanslis registratorskontor ([email protected]) med det diarienummer som anges i beslutet.

Understödsbeslut

Understöden är prövningsbaserade specialunderstöd. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem baserar sig på en helhetsbedömning. Vid jämförelsen av ansökningarna beaktas hur väl de ansökningsspecifika villkoren för denna utlysning (grundläggande och tekniska villkor) och villkoren enligt statsunderstödslagen uppfylls. För beviljande av understödet krävs att ansökan uppfyller bedömningskriterierna.

Ytterligare information: ledande sakkunnig vid statsrådets kansli Sari Löytökorpi, tfn 0295 160 187, fornamn.efternamn(at)gov.fi och ekonomiplanerare Juho Jokinen, tfn 0295 160 096, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Päättynyt