Selvitys- ja tutkimushankkeiden haut

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeiden haku perustuu valtioneuvoston vuosittaiseen selvitys- ja tutkimussuunnitelmaan.

Selvitykset ja tutkimukset hankitaan avoimella haulla. Haut on tarkoitettu erilaisille organisaatioille, kuten korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille, joissa voi olla mukana myös kansainvälisiä toimijoita. Sopimukset selvitys- ja tutkimustoiminnan hankinnoista tehdään vain taustaorganisaatioiden, ei yksittäisten henkilöiden kanssa. 

Haku on jaettu eri hallinnonalojen yhdessä valitsemiin teemoihin. Ministeriöiden asiantuntijat arvioivat hakemukset ja esittävät valittavat hankkeet valtioneuvoston kanslialle. Valintakriteereitä ovat relevanssi, vaikuttavuus, hyödynnettävyys, laatu ja toteutettavuus.

Valtioneuvoston kanslia päättää selvitysten ja tutkimusten hankinnasta, laatii sopimukset hanketoimijoiden kanssa, huolehtii maksusuorituksista ja seuraa hankkeiden toteutusta yhdessä hankkeille nimettyjen ohjausryhmien kanssa.

Selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeiden kustannukset korvataan täysimääräisesti, eikä omarahoitusosuutta vaadita.

Kaikki VN TEAS -haut tapahtuvat valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan sähköisessä haku- ja asiointijärjestelmässä osoitteessa vnteas-asiointi.fi.

VN TEAS -toiminnan sähköisen asiointijärjestelmän käyttökieli on suomi; hakemuslomake voidaan täyttää myös ruotsinkielisenä. Hakemuksen liitteeksi tallennettavat hankesuunnitelma ja ansioluettelot voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Hakutilastot

Voit tarkastella valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hakuja koskevia tilastoja vuodesta 2020 alkaen. Tilastoissa kerrotaan hauissa olleista teemoista, hakijaorganisaatioista sekä niiden kustannusrakenteista. Voit myös suodattaa vuosittaisia tietoja kunkin osion yhteydessä.