Tjänstens innehåll

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen tietokayttoon.fi. Webbplatsen drivs av kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli.

Webbplatsen ger information till dem som är intresserade av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Här presenteras utrednings- och forskningsverksamheten och publiceras aktuella nyheter om verksamheten, information om pågående och avslutade projekt samt om ansökan om anslag för utrednings- och forskningsverksamhet. På webbplatsen publiceras också publikationer som har tagits fram inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan.

Respons

Med hjälp av responsblanketten kan man sända frågor och respons om webbtjänsten. Svar på respons och frågor kan endast ges om kontaktuppgifterna är ifyllda (e-postadress eller namn och adress). I första hand sänds svar på responsen per e-post. Officiell post ska sändas till statsrådets kanslis registratorskontor kirjaamo(at)vnk.fi.

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är gjord för följsam webbdesign och dess innehåll anpassas alltså enligt terminalutrustningen. Sidorna ser bäst ut då man använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer och läsarapplikationer

För att läsa pdf-filer behövs programmet Adobe Acrobat Reader.

För att läsa ePUB-filer behövs en läsarapplikation som stöds av terminalutrustningen.

På webbsidan kan också infogas direkta webbsändningar och videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild server i den form som terminalutrustningen stöder.

Användningsvillkor

Läs dessa användningsvillkor noga. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren som sådana.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text-, bild- eller videomaterial som publiceras på webbplatsen innehas av statsrådets kansli eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet. Upphovsrätten till t.ex. pressmeddelanden innehas av den organisation som uppges i uppgifterna om utgivaren.

Man får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas, förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt med statsrådets kansli.

Bilder, annat material och nyttjanderätt till dem

Statsrådets kansli förmedlar bilder och annat material som anknyter till utrednings- och forskningsverksamheten och evenemang om detta också via Flickr, Twitter, Facebook och YouTube.

Nyttjanderätten till bilder och annat material innehas av statsrådets kansli, om inte något annat nämns i anslutning till materialet. Statsrådets kanslis bilder kan användas för nyhets- och informationsförmedling. Också annan användning till exempel i utbildningsmaterial och läroböcker är möjlig.

I samband med publiceringen av bilder eller annat material ska namnet på fotografen och innehavaren av nyttjanderätten nämnas. Bilder och annat material får inte manipuleras eller ändras utan lov, de får inte heller utnyttjas på ett olämpligt sätt eller på ett sätt som strider mot god sed eller användas för marknadsföring eller i reklamsyfte eller för andra kommersiella syften. Användaren får inte överföra publiceringsrätten till tredje part.

Juridiskt förbehåll

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen. Varje organisation ansvarar för innehållet i de pressmeddelanden och annat material som de förmedlar genom webbplatsen.

Statsrådets kansli strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt.

Statsrådets kansli ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användningsvillkor. Statsrådets kansli ansvarar inte för uppdatering, publikationer eller tillförlitligheten i informationen på dessa webbplatser. En länk från statsrådets kanslis webbplats till en utomstående webbplats innebär inte att statsrådets kansli på något sätt ansvarar för webbplatsens verksamhet eller för produkter eller tjänster som erbjuds eller nämns på den webbplatsen.

Statsrådets kansli har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation.

Statsrådets kansli ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. Statsrådets kansli kan efter eget godtycke avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som kansliet anser vara osakligt.

Statsrådets kansli betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen. Innehavaren till en webbplats beviljar statsrådets kansli rätten att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant material.

Statsrådets kansli kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för statsrådets kansli.

Statsrådets kansli förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Statsrådets kansli har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat med verksamhet som strider mot användningsvillkoren.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användningsvillkor.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Statsrådets kansli har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmän statistik om användningen av webbplatsen samlas och används vid utvecklingen av webbtjänsterna. Sådan information är

• nedladdade sidor

• tidpunkt

• IP-adress

• webbläsare och operativsystem.

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat, och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala tillägg (t.ex. sociala insticksprogram i Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls på en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala tilläggen.

På tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller på tillämpningar som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användningsvillkor och andra villkor.

Ytterligare information

Ytterligare information ges av enheten för politikanalys

vnteas(at)vnk.fi
Statsrådets kansli
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 23, 00023 Statsrådet
Telefon 0295 16001