Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Forskning: Multilokalitet förändrar regional och demografisk struktur

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetmiljöministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2022 9.19
Pressmeddelande 47/2022

Multilokalitet är ett brett fenomen som består av multilokalitet relaterat till arbete, studier, fritid och familjer. De rumsliga och tidsmässiga dimensionerna av multilokalitet varierar mycket, och multilokaliteten framträder och behandlar olika områden på olika sätt. Där pendling och distansarbete är de viktigaste formerna av multilokalisering i tätorter, är fritidsboende mer karaktäristiskt för landsbygden. Befolkningens säsongsvariation mellan regionerna är stor enligt mobildata, konstateras det i rapporten som publicerats den 28 januari.

Rapporten ”Multilokalitet – nuläge, framtid och hållbarhet” definierar multilokalitet och tittar på dess nuvarande tillstånd, hållbarhet och framtidsutsikter, samt identifierar styrmedlen att främja hållbar multilokalitet. Den är slutrapporten för projektet "Multilokaliserad, hållbar och livfull Finland" som MDI Public Oy genomförde i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE) och Naturresurscentralen (Luke).

Multilokalitet utmanar planering

Befolkningens generell åldrande återspeglas i det starka åldrandet av fritidsboende. Att ta hänsyn till multilokalitet i planeringen förändrar bilden av framtidens befolkningsrörlighet och behovet av tjänster som social-, hälso-, räddningstjänster och transport.

Enligt prognosmodeller kommer multilokalitet att öka, särskilt i tätortsnära områden, i linje med befolkningsprognoser. Därmed bidrar multilokalisering till en mångcentrerad regionalstruktur. Arbetsrelaterad multilokalitet ökar trafikflödena mellan och inom storstadsområden i södra Finland, medan fritidsrelaterad multilokalitet ökar trafikflödena mellan storstadsområden och kommuner med fritidshus. Fokus på avdraget för resor mellan bostad och arbetsplats bör flyttas till längre pendlingar. Samtidigt bör tätorter investera i kollektivtrafik i takt med att pendling och arbetssätt förändras. När det gäller multilokalitet relaterat till fritid, spelar hållbara energi- och mobilitetslösningar samt energieffektivitet en nyckelroll för att förbättra hållbarheten.

Publikationen har genomförts som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2020.

Ytterligare information: ledande expert Sari Rannanpää, MDI, tel. 050 523 6872, [email protected] 

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.