Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Bildnings- och välfärdstjänsterna inom den framtida landskapsstrukturen kräver smidigare samarbete

statsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2018 9.06
Pressmeddelande 444/2018

Samarbete och ömsesidigt förtroende mellan tjänsteproducenter samt en gemensam strategi är förutsättningar för att kunder smidigt ska få service i kontaktytorna mellan bildnings- och välfärdstjänster inom den framtida landskapsstrukturen. Smidiga tjänster förutsätter gott ledarskap och förmåga till förändring. Det är också väsentligt att gränserna mellan olika branscher suddas ut och att arbetsfördelningen förnyas. Även gemensamma informationssystem bidrar till smidigare tjänster. Detta visar resultaten av ett projekt där man undersökt nya samarbetsmodeller.

Elev- och studerandevård, idrotts- och kulturverksamhet samt Navigatorverksamhet som främjar ungas välbefinnande är exempel på administrativa och verksamhetsmässiga kontaktytor mellan bildnings- och välfärdstjänsterna i de kommande landskapen. Tjänsterna kan tillhandahållas av staten, landskapen, kommunerna, företag, föreningar eller andra tjänsteproducenter.

En förutsättning för fungerande tjänster är att ledarna förbinder sig att följa samarbetsmodellen och främja tjänsterna tillsammans. Politiska beslutsfattare och tjänstemän bör ha en gemensam uppfattning om hur tjänsterna ska samordnas. Dessutom behövs det administrativa strukturer som stöder den gemensamma utvecklingen och övergången från ord till konkreta handlingar.

Samarbetet inom bildnings- och välfärdstjänsterna är redan nu aktivt, men i samarbetsstrukturerna finns trots allt rum för förbättringar. Smidigare samarbete förutsätter att information förmedlas mellan olika branscher. Dessutom behövs mer utbildning. Det är viktigt att aktörerna lär sig arbeta i nätverk och dra nytta av kompetensen hos yrkesmänniskor i andra branscher. På gräsrotsnivå hittar man ofta på kreativa, praktiska lösningar för samarbetet. Det kan till exempel bildas arbetspar av personer som arbetar i olika branscher.

Ett kundperspektiv styr utvecklingen av bildnings- och välfärdstjänsterna. Tjänster för olika livsskeden tillhandahålls genom nätverk och sektorsövergripande samarbete. En multiprofessionell verksamhetsmiljö utmanar de traditionella sätten att arbeta. Samarbetet innebär att människor med olika utbildning och från olika verksamhetskulturer arbetar tillsammans. Till exempel ett gemensamt serviceställe ökar dialogen mellan olika aktörer.

Utvecklingsarbete lönsamt när det genomförs tillsammans

Överlappande arbete, brister i serviceutbudet, knappa ekonomiska resurser samt oklarheter i fråga om vilket förvaltningsområde som ansvarar för finansieringen och utvecklingen av tjänsterna uppmuntrar till att ta fram nya verksamhetsmodeller. Målet är att sudda ut gränserna mellan olika förvaltningsområden och att samordna tjänsterna. Integrationen av tjänster och de nya verksamhetsmodellerna kan i vissa fall trygga sådana tjänster som är hotade av ekonomiska skäl.

Resultaten av projektet används för att ta fram nya verksamhetsmodeller och för att utveckla kundorienterade och genomslagskraftiga servicehelheter inom ramen för de ändringar som landskapslagen och lagen om regionutveckling och tillväxttjänster för med sig.

Konsultbyrån för regionutveckling MDI och region- och kommunforskningscentret Spatia vid Östra Finlands universitet gjorde utredningen inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018. Olika verksamhetsmodeller undersöktes i tolv fallstudier i landskap och kommuner.

Rapport

Policy Brief

Ytterligare information:
Janne Antikainen, utvecklingsdirektör, konsultbyrån för regionutveckling MDI, tfn 040 764 1829, [email protected]
Merja Niemi, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 229, [email protected]
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 326, [email protected]