Hoppa till innehåll

Utredning: Små modulära reaktorer skulle kunna byggas genast i Finland, men det finns skäl för att uppdatera kärnenergilagen och praxisen

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.5.2022 10.50
Pressmeddelande 347/2022
Foto: LUT-universitet

Utredningen som Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT genomförde för statsrådet om möjligheterna för små modulära kärnreaktorer (SMR-teknik) i Finland visar att dessa reaktorer redan inom ramen för den nuvarande kärnenergilagstiftningen skulle kunna genomföras i Finland inom produktion av antingen elektricitet eller värme eller både och.

Enligt utredningen skulle det dock vara möjligt att till fullo utnyttja de fördelar som SMR-tekniken medför för byggandet, säkerheten vid användningen samt ekonomin genom att utveckla kärnenergilagen och praxisen för tillstånd och tillsyn inom kärnkraftsbranschen.

Ägarstrukturen, placeringen, genomförandesätten, säkerhetsegenskaperna och tillverkningen av små modulära kärnkraftverk skiljer sig i många avseenden från de nuvarande kärnkraftverken. I utredningen som beställdes från Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT bedöms mot bakgrund av dessa kriterier behovet av att utveckla tillståndssystemet och tillsynsförfarandena inom kärnkraftsbranschen i Finland.

Användningen av SMR-teknik i energiproduktion kunde främjas genom att utveckla lagen, tillstånden och tillsynen. I detta utvecklingsarbete bör hänsyn tas till både byggfasen och driftsäkerheten under hela livscykeln.

Utredningen bedömer att godkännandet av en anläggningshelhet bestående av små reaktorer kan vara av större betydelse för samhället än inledandet av tillståndsprocessen för varje enskild reaktor genom ett separat principbeslut. Detta utmanar naturligtvis också framtida affärsmodeller till övergripande tänkande.

Då skulle det energipolitiska innehållet i statsrådets principbeslut om kärnenergiprojekt skiljas från det detaljerade beslutsfattandet om enskilda reaktorer. Detta skulle särskilt vara fallet om genomförandet av projektet bygger på samtidiga små kraftverk, eventuellt på flera platser eller som en serie med flera reaktorer.

”I det utkast till nationell klimat- och energistrategi som var på remiss presenteras SMR-reaktorerna som ett potentiellt alternativ till utvecklingen av energiproduktionen. Kärnkraften spelar en viktig roll för att trygga försörjningstryggheten i Finland och uppnå de riksomfattande klimatmålen”, konstaterar Liisa Heikinheimo, industriråd vid arbets- och näringsministeriet.

Utredningsrapporten och dess fortsatta arbete utnyttjas i det pågående arbetet för att reformera kärnenergilagen. Målet är att det förslag till lag som är under beredning vid arbets- och näringsministeriet ska lämnas till riksdagen, och den reviderade lagen träda i kraft under nästa regeringsperiod, uppskattningsvis år 2027.

Elproduktionen är redan utsläppssnål i Finland. I fjol var 87 procent av den finländska elen utsläppsfri. Andelen ökar ytterligare i år när kärnkraftverksenheten OL3 tas i kommersiell drift och vindkraften byggs ut i stor omfattning.

Det utsläppsminskningsmål i energisystemet som står i tur att lösas är den vanligaste uppvärmningsformen i Finland, dvs. fjärrvärme, varav omkring hälften fortfarande produceras med fossila bränslen.

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2021.

Mer information ges av: Juhani Hyvärinen, professor, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, tfn 050 524 1512, juhani.hyvarinen(at)lut.fi och Jaakko Louvanto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029  504 8274, jaakko.louvanto(at)gov.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.