Hoppa till innehåll

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: EU:s ramprogram för forskning och innovation medför betydande nyttor för Finland

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.2.2018 16.43 | Publicerad på svenska 16.2.2018 kl. 15.35
Pressmeddelande 73/2018

EU-finansieringen har gett det forsknings- och innovationsintensiva Finland möjlighet att stärka det internationella samarbetet, komplettera den nationella finansieringen samt tillgodogöra nyttorna av dessa i det finländska samhället och näringslivet.

Horisont 2020, EU:s åttonde ramprogram som inleddes 2014, har varit ett särskilt viktigt nytt initiativ. I och med programmet ökades den tillgängliga finansieringen avsevärt. Jämfört med den tidigare programperioden har den 1,5-faldigats och uppgår nu till cirka 80 miljarder euro. I Horisont 2020-programmet har finansiering särskilt riktats till vetenskapliga genombrott och sådana utmaningar i samhället som EU har identifierat. Dessutom har det införts nya finansiella instrument, såsom SMF-instrumentet för små och medelstora företag.

Horisont 2020 har medfört betydande nyttor för deltagarna i Finland. Deras projekt har gett upphov till ny teknik, nya varor och tjänster samt nya arbetstillfällen. Detta framgår av en färsk undersökning som har gjorts inom ramen för ett projekt som utredde hur EU:s ramprogram för forskning och innovationer kan öka FUI-finansieringens genomslag i Finland.

Totalt 70 procent av dem som svarade på enkäten anser att utvecklingsarbetet inte skulle ha varit möjligt utan den finansiering som deras projekt beviljades. På företagsnivå har ramprogramfinansieringen från EU en positiv ekonomisk nettoeffekt som är i samma storleksklass som effekten av nationella stöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. De största direkta ekonomiska effekterna i synnerhet på företagens tillväxt och förädlingsvärde kunde iakttas i företag som har fått finansiering från olika källor. Utredningen bekräftar också att de bästa enskilda forskarna och företagen sporras och partnerskap och ekosystem skapas även i framtiden.

– I synnerhet växande små och medelstora företag har upptäckt finansieringsmöjligheten och främjat sin innovationsverksamhet med hjälp av den. Små och medelstora företag deltar i programmet i dubbelt så stor utsträckning som i det tidigare, sjunde ramprogrammet, konstaterar överdirektör Ilona Lundström från arbets- och näringsministeriet.

Enligt utredningen deltar finländare aktivt i Horisont 2020-programmet. Den finansiering som Finland har fått, det vill säga cirka 580 miljoner euro eller 2,2 procent av ramprogrammets hela budget, överstiger Finlands kalkylerade betalningsandel.

– I genomsnitt har finländarna varit tillfreds med projekten inom ramprogrammet och upplevt att de medfört betydande nyttor för innovations- och affärsverksamheten. Det är möjligt att uppnå mycket mera positiva effekter genom bättre beredning av ansökningar och projekt, säger äldre sakkunnig, docent Kalle Piirainen som ledde utredningsprojektet.

Projektet som utredde hur EU:s ramprogram för forskning och innovationer kan öka FUI-finansieringens genomslag i Finland har genomförts inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2017. 

Ytterligare information: Kalle A. Piirainen, äldre sakkunnig, docent, 4FRONT Oy, tfn 040 583 8348, [email protected] och Jonna Lehtinen-Salo, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 210