EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmat tarjoavat merkittävää tukea suomalaisille innovaatioille

Kiinnostus puiteohjelmiin on suurta ja rahoituksella on merkittäviä vaikutuksia

Tutkimus ja innovaatiot ovat EU:n kasvun ja kilpailukyvyn ytimessä. Työkaluista keskeisimpiä on viimeisin, vuonna 2014 käynnistynyt, EU:n tutkimuksen ja innovoinnin kahdeksas puiteohjelma – Horisontti 2020 – joka toi merkittävän rahoituksen kasvun ja uusia instrumentteja ja voimakasta painotusta EU:n tunnistamiin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Suomalaisten aktiivisuus eurooppalaisessa tutkimus, kehitys-, ja innovaatiotoiminnassa on lisääntynyt Horisontti 2020:n myötä. Suomalaiset Horisontti 2020 -osallistujat ovat saaneet merkittäviä hyötyjä, joista päällimmäisinä ovat uuden tutkimustiedon syntyminen, taitojen karttuminen, kansainvälisten kumppanuuksien ja verkostojen syntyminen sekä mahdollisuus hyödyntää omaa osaamista täydentäviä resursseja ja verkostoja. Hyödyt ovat selkeimmät, kun EU-rahoitus kohdistuu vahvoihin verkostoihin. EU-rahoituksen aineettomat kerrannaisvaikutukset hyödyttävät myös hankkeiden ulkopuolisia toimijoita.

Suomalaisten hakemusmenestys puiteohjelmissa on kuitenkin verrokkimaihin nähden jäänyt läpikäyvästi keskinkertaiseksi. Aktiivisuuden ansiosta rahoituksen määrä Horisontti 2020:stä ylittää laskennallisen maksuosuutemme.
Arvioijat esittävät puiteohjelmarahoituksen tehokkaammaksi hyödyntämiseksi seuraavaa:

1. Jatketaan työtä EU:n tutkimus- ja kehitysohjelmien kansallisten prioriteettien täsmentämiseksi ja terävöittämiseksi.
2. Selvitetään suomalaisten hakumenestyksen taustalla olevat juurisyyt.
3. Vahvistetaan kansallisia tuki- ja tehostamistoimia hakemusten laadun ja relevanssin vahvistamiseen.
4. Hyödynnetään paremmin kerääntynyttä strategista, hakemus- ja hankeosaamista.