Tutkimusteemojen yhteiskehittämistilaisuus
Hiilijalanjäljen pienentämistä ja kiertotaloutta tukeva tuotepolitiikka sekä julkiset hankinnat

12.11.2019 16.01
Uutinen

Tervetuloa yhteiskehittämään kahta tutkimusteemaa, joissa on tarkoitus arvioida tarvittavaa lainsäädäntöä ja ohjauskeinoja, jotka tukevat mm. tuotteiden ja palvelujen hiilijalanjäljen pienentämistä sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tilaisuus järjestetään perjantaina 22.11.2019 klo 8.30–11.30 ympäristöministeriössä.

Tavoitteena on keskustella aiheisiin liittyvistä tutkimustarpeista sekä keinoista ja mahdollisuuksista toteuttaa tutkimuksia.

Tilaisuuden ensimmäisessä osiossa keskustellaan kiertotaloutta tukevan tuotepolitiikan ohjauskeinoista ja niiden kehittämismahdollisuuksista. Tavoitteena on pohtia keskeisiä tietotarpeita, tutkimusasetelman rajauksia ja painopisteitä, jotka mahdollistaisivat kattavan ja politiikkarelevantin tiedontuotannon ohjauskeinojen kehittämisen pohjaksi. Tavoitteena on tarkastella tuotepolitiikan ohjausta kansallisella tasolla, mutta teeman vuoksi etenkin EU:n tasoinen toimintaympäristö on otettava huomioon. Samalla kartoitetaan tuotepolitiikan ohjauksen keskeisiä haasteita, kuten esimerkiksi etäkauppaan liittyviä tekijöitä.

Tilaisuuden toisessa osiossa pohditaan tutkimuskysymyksiä ja -keinoja arvioida lainsäädännön kehittämistarpeita, jotka edistävät hiili- ja ympäristöjalanjäljen sisällyttämistä hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa. Lisäksi keskustellaan tutkimusasetelmasta, joka tuottaisi ehdotuksen seurantamenetelmästä ympäristötavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arvioimiseksi julkisissa hankinnoissa. Tavoitteena keskustelussa on myös kartoittaa kansainvälisiä esimerkkejä lainsäädännöstä sekä esimerkkejä sovelluksista ja käytännöistä, jotka edistävät vaikuttavuuden seurantaa.

Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään päätettäessä mahdollisesta hakuun avattavasta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietotarpeesta. Tietotarpeeseen vastaavat tutkimukset tulisi toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä.   

Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä verkkolähetyksen kautta osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=GqS7-VCK62c. Tilaisuudessa hyödynnetään Screen.io -työkalua, joka mahdollistaa kommentoinnin ja keskustelun myös etäyhteyden kautta.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 9:00–9:10 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia

klo 9:10–9:25 Tuotepolitiikan ohjauskeinot ja kiertotalous: taustaa, erityisasiantuntija Sarianne Tikkanen, ympäristöministeriö

klo 9.25–10:10 Keskustelu tietotarpeesta, tutkimusasetelmasta, rajauksista ja painopisteistä

  • Minkälaiset tuotepolitiikan ohjauskeinot kannustavat kiertotalouden mukaisiin tuotanto- ja kulutustapoihin?
  • Miten nykyisiä tuotteisiin kohdistuvia ohjauskeinoja voitaisiin kehittää?
  • Mitä uusia ohjauskeinoja tarvitaan muutokseen kohti kiertotalouden mukaista tuotepolitiikkaa?
  • Miten etäkauppa ja sen tuomat haasteet tuotepolitiikan ohjauksessa voitaisiin ottaa huomioon?

klo 10:10–10:25 Hiili- ja ympäristöjalanjälki julkisissa hankinnoissa: taustaa, neuvotteleva virkamies Taina Nikula, ympäristöministeriö

klo 10:25–11:10 Keskustelu tutkimuskysymyksistä ja menetelmistä

  • Suhde nykyiseen lainsäädäntöön
  • Julkisten hankintojen vaikuttavuuden seurantamenetelmät ja niiden kehittäminen
  • Kansainväliset esimerkit

klo 11:10–11:30 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Taustaa

Tuotepolitiikan ohjauskeinot ja kiertotalous

Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja hiilineutraalin ja luonnon monimuotoisuuden turvaavan Suomen rakentamisessa. Kiertotaloudessa tuotanto- ja kulutustavat perustuvat tuotteiden ja materiaalien pitämiseen kierroissa mahdollisimman pitkään niiden arvoa säilyttäen ja lisäten. Tuotepolitiikka on avainasemassa kiertotalouteen siirtymisessä, sillä tuotteiden suunnitteluvaiheessa tehdään ratkaisevia valintoja tuotteen koko elinkaaren kannalta.

Tarvitsemme ohjauskeinoja, jotka kannustavat tuotteisiin, jotka ovat kestäviä, huollettavia, korjattavia ja uudelleenkäytettäviä sekä mahdollistavat materiaalien ja tuotteen osien tehokkaan ja turvallisen kierrätyksen. Kiertotalouden seuraavat tärkeät askeleet otetaan tuotepolitiikan saralla. Miten voimme vauhdittaa ja kannustaa muutosta tuotepolitiikassa kohti kiertotaloutta?

Hiili- ja ympäristöjalanjäljen sisällyttäminen hankintoihin – lainsäädäntö ja seuranta

Antti Rinteen hallitusohjelmassa todetaan, että ”Hankintaosaamisen tasoa ja hankintalain velvoittavuutta kestäviin hankintoihin ja laatuarviointiin nostetaan. Hankintalakia muutetaan siten, että hiili- ja ympäristöjalanjälki sisällytetään hankintakriteereihin ympäristövaikutuksiltaan merkittävissä hankinnoissa.” 

Hankintalainsäädäntö (1397/2016) kannustaa ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamisen julkisissa hankinnoissa, mutta ei velvoita. Ekologinen kestävyys voidaan ottaa huomioon hankinnan kohteen määrittelyssä, vähimmäisvaatimuksissa, vertailuperusteissa ja sopimusehdoissa. Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) velvoittaa julkisia hankintayksiköitä huomioimaan tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden, hiilidioksidipäästöt ja säännellyt pakokaasupäästöt ajoneuvojen ja henkilökuljetuspalveluiden hankinnoissa. Lakia ollaan lähiaikoina uudistamassa. Energiatehokkuusdirektiivin (EED 2012/27/EU) artikla 6 velvoittaa valtion keskushallintoa hankkimaan vain energiatehokkaita tuotteita, palveluita ja rakennuksia EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.

Julkisten hankintojen vaikutuksista ei ole seurantatietoa. Suomen ympäristökeskuksen selvityksen (2017) mukaan yli puolet tarkastelluista kunnista huomioi kestävyystavoitteet hankintastrategiassa tai muussa hankintoja koskevassa ohjeistuksessa. Kestävyystavoitteet on asetettu kuitenkin melko yleisellä tasolla, ja vain noin neljäsosa kunnista määritti tarkempia kestävyyskriteerejä. Toteutuneiden hankintojen ympäristövaikutuksista ei ole seurantatietoa ja hankintojen vaikuttavuuden arvioimiseksi on tarpeen löytää keinoja seurata vaikuttavuutta kustannustehokkaasti ja osana olemassa olevia seurantajärjestelmiä.

Lisätietoja teemasta ”Tuotepolitiikan ohjauskeinot ja kiertotalous”: erityisasiantuntija Sarianne Tikkanen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 042, etunimi.sukunimi(at)ym.fi

Lisätietoja teemasta ”Hiili- ja ympäristöjalanjälki julkisissa hankinnoissa”: neuvotteleva virkamies Taina Nikula, ympäristöministeriö, p. 0295 250 202, etunimi.sukunimi(at)ym.fi