Blogi: Tieto käyttöön!

Turvallisuuskäsitteistön yhteiseen käsittämiseen tukea kolmitasoisesta mallista

Siviilivalmius yhdessä -hankkeessa on tutkittu siviilivalmiuden käsitettä, sen taustaa ja eri toimijoiden käsitteelle antamia merkityksiä. Hankkeessa kävi...

Indikaattorit ikäystävällisyyden edistämisen apuna

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteisenä tehtävänä on edistää ja ylläpitää kaiken ikäisten asukkaittensa hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Väestön...

Julkisen hallinnon strategiasta arvokkaiksi koettuihin palveluihin

Julkisen hallinnon strategian vaikuttavuutta voidaan parantaa kytkemällä se palveluihin. Kysymys ei ole vain yksittäisille kansalaisille tai organisaatioille...

Yhtä uudistusta tavoiteltiin vaan paljon enemmän saatiin  - Näkökulmia hyvinvointialueiden ensimmäiseen vuoteen

Nyt on kulunut jo kokonainen vuosi hyvinvointialueiden käynnistettyä toimintansa. Tämän uuden hallinnontason synty on vaikuttanut perustavanlaatuisesti...

Kriisit kohdataan paikallisesti

Kun hätä on suurin, apukin on lähellä. Suomalaisista 77 % on valmis auttamaan kriisissä, jos viranomainen pyytää. Oma-aloitteisesti toimeen tarttuisi 57 %...

Hiilimarkkinoilla tapahtuu nyt paljon: yritysten ilmastotavoitteet voisivat edistää Suomen ilmastotavoitteita 

Tutkimus vapaaehtoisten ilmastotoimien kehittyvästä kansainvälisestä viitekehyksestä luo tilannekatsauksen kansainväliseen hiilimarkkinaan ja sitä muovaavaan...

Sairauspäivärahan 30, 60 ja 90 päivän tarkistuspisteet tehostivat kuntoutukseen osallistumista, mutta eivät lisänneet ansiotyöhön siirtymistä 

Vuonna 2012 sairauspäivärahajärjestelmään sisällytettiin tarkistuspisteitä, joiden tarkoituksena oli nopeuttaa pitkittyvän työkyvyttömyyden havaitsemista ja...

Julkisen hallinnon strategia on näkemistä ja tekemistä

Parhaillaan käynnissä olevaan Julkisen hallinnon strategian (JHS) arviointiin on sisältynyt kymmeniä asiantuntijahaastatteluja hallinnon eri lohkoilta ja...

Digitalisaatio helpottaa tavaroiden korjaamista monin tavoin

Digitalisoituminen on jo helpottanut pienten tavaroiden, kuten vaatteiden tai matkapuhelimien, korjauttamista. Palveluiden vertailu, löydettävyys ja...

Sairauspäivärahaa pitkään saaneiden työkyvyn tukea tehostettava

Työkyvyttömyydestä aiheutuu merkittäviä työpanoksen menetyksiä sekä inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia. Ensimmäisiä merkkejä työkyvyn ongelmista ovat...