Pandemiakriisin opetukset

Toteuttajat

Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Vaasan yliopisto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Demos Research Institute

Rahoitussumma

900 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2024–12/2025

Koronakriisin hallinnan taloudellisia, terveydellisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia on tarkasteltu sekä kansallisesti että kansainvälisesti eri raporteissa ja tutkimuksissa, mutta suomalainen kokonaiskuva näiden pohjalta on jäänyt muodostamatta. Tässä kokonaisarvioinnissa analysoidaan, mitä korona-aikana tapahtui, mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tehtiin ja mitä erilaisten päätösten vaikutuksista tiedettiin COVID-19-pandemian aikana ja sen jälkeen.

Tutkimuksessa kootaan yhteen koronakriisiä käsittelevien tutkimusten ja selvitysten tulokset ja tiivistetään, mitä koronakriisin hallintastrategiasta ja pandemian vaikutuksista tiedetään. Hankkeessa keskitytään erityisesti johtamiseen, rajoitustoimiin ja varautumiseen. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa myös olemassa olevan tutkimuksen katvealueista sekä tunnistetaan koronakriisin ajan keskeisimpiä murroskohtia, joissa toisenlaiset toimintatavat olisivat olleet mahdollisia. Lopputuloksena on laaja-alainen katsaus pandemiakriisin ja sen hallinnan vaikutuksista ja kehittämiskohteista.  

Hanke jakautuu kuuteen osatutkimukseen.

  1. Turun yliopiston toteuttamassa osatutkimuksessa selvitetään koronakriisin vaikutuksia luottamukseen ja eriarvoisuuteen yhteiskunnassa.
  2. Vaasan yliopiston osatutkimuksessa tarkastellaan suomalaisen pandemianhallinnan onnistumista varautumisen, kriisijohtamisen ja oppimisen näkökulmista ja esitetään suosituksia uudeksi kriisijohtamisen toimintamalliksi.
  3. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen osatutkimuksessa koostetaan jälkikäteisarvio pandemian opeista talouden näkökulmasta ja tuotetaan tietoa erityisesti kuntatalouteen ja valtion menorakenteen muutoksiin liittyvistä tutkimuksen katvealueista.
  4. Turun yliopiston osatutkimuksessa tarkastellaan pandemiassa toteutettuja perusoikeusrajoituksia sekä instituutioiden toimintaa oikeudellisesta näkökulmasta ja arvioidaan, mitä aiemmissa tutkimuksissa ja arvioinnissa esitetyt toimenpide-ehdotukset voivat tarkoittaa oikeudellisesti.
  5. Helsingin yliopiston osatutkimuksessa muodostetaan kokonaiskuva Suomessa käyttöönotetuista suojautumisohjeista ja tuotetaan analyysi Suomessa pandemian aikana havaituista varianteista, niiden ominaisuuksista ja rantautumisnopeudesta.
  6. Demos Research Instituten osatutkimuksessa arvioidaan tutkimustiedon käyttöä ja hallinnon toimintaa terveyskriiseissä sekä tarkastellaan tähän liittyviä politiikkasuosituksia ja niiden käyttöönottoa.

Monitieteisessä hankkeessa on mukana tutkijoita hallintotieteen, lääketieteen, taloustieteen, oikeustieteen ja politiikan tutkimuksen aloilta. Hanke tuottaa tietoa ja lisää ymmärrystä koronakriisin opeista erityisesti päätöksentekijöiden, ylemmän virkamiesjohdon sekä varautumis- ja valmiussuunnittelusta vastaavien toimijoiden käyttöön eri hallinnonaloilla ja hallinnon eri tasoilla. Hanke tarjoaa päätöksentekoon ja sen valmisteluun tutkimustietoa ja siihen pohjautuvia suosituksia, joilla vahvistetaan kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan varautumista vastaaviin kriisitilanteisiin. Tutkimuksessa toteutetaan muun muassa haastatteluja sekä työpajoja.

Ota yhteyttä:

Professori Henri Vogt, Turun yliopisto, p. 0294 50 3126, henri.vogt(at)utu.fi