Näkökulmia kokeilurahoitukseen - Ehdotus kokeilurahoitusalustan perustamisesta

Tässä selvityksessä tehdään ehdotus uuden digitaalisen kokeilurahoitusalustan perustamisesta Suomeen. Ehdotus perustuu analyysiin, jonka mukaan kevyillä kansalaislähtöisillä pienkokeiluilla syntyy uusia hyödyllisiä toimintatapoja, ja tarkasti mitattavilla vahvoilla kokeiluilla parhaiden löydösten toimivuus voidaan todeta luotettavasti sekä levittää tehokkaammin.

Kokeilut ovat tutkitusti toimiva keino tehdä näyttöön ja osallisuuteen perustuvaa politiikkaa ja kehitystyötä. Silloin kun pienkokeilurahoitusta on aiemmin ollut saatavilla, sillä on pystytty tehokkaasti testaamaan asioita, löytämään uusia toimintatapoja ja joissakin tapauksessa myös skaalaamaan näitä oppeja kohtuullisin kustannuksin. Kansainväliset edelläkävijäesimerkit taas osoittavat, että laajalle levinneitä yhteiskunnallisia hyötyjä on saavutettu lähinnä suuremmilla kokeiluilla. Kokeilurahoitusalusta on pyrkimys yhdistää nämä vahvuudet ohjaamalla kokeilijat oppimaan toisiltaan, tarjoamalla heille tukitoimia ja tuomalla erilaiset toimijat yhteen sekä tekemään että rahoittamaan kokeiluja digitaalisen alustan kautta.

Selvitys tehtiin pääosin yhteiskehittämällä eli tuomalla joukko tavoitteen kannalta keskeisiä toimijoita sekä kansalaisia yhteen tuottamaan yhteisesti arvostettuja ratkaisuja. Taustatyönä tehtiin haastatteluja sekä katsaus tavoitteiden kannalta olennaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin esimerkkeihin ja kirjallisiin lähteisiin. Selvityksessä ehdotetaan, että alustan toiminta käynnistettäisiin valtion erillisrahoituksella. Ennen pitkää toiminnassa pyrittäisiin notkeaan ja joukkoistettuun malliin: alusta olisi kohtaamispaikka, jossa kokeiluja tekisivät ja tukisivat erilaiset toimijat säätiöistä ministeriöihin, järjestöihin ja yksityishenkilöihin.