Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoiva työryhmä

 

Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoiva työryhmä (TEA-työryhmä) on ministeriöiden välinen yhteistyöelin ja tiedonvaihdon foorumi.

Sen tavoitteena on vahvistaa horisontaalista tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminnan ohjausta, parantaa päätöksenteon tietopohjaa sekä kehittää toimintatapoja tutkimus-, ennakointi- ja arviointitiedon välittämiseen päätöksentekijöille ja yhteiskuntaan.

Työryhmässä edustus kaikista ministeriöistä

Valtioneuvoston kanslia on asettanut työryhmän toistaiseksi ja siinä on edustus kaikista ministeriöistä. Kanslia arvioi työryhmän toimikautta vuosittain. Työryhmä toimii valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan tilaajaryhmänä.

Tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminnan merkitys

Tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminta tukee valtioneuvoston strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista. Sen avulla selvitetään yhteiskunnallisia tarpeita ja tulevaisuuden haasteita sekä niiden heijastumista kunkin hallinnonalan toimintaan ja tavoitteisiin.

Tutkimus-, ennakointi- ja arviointitiedolla luodaan edellytyksiä ennakoivaan ja oikea-aikaiseen päätöksentekoon sekä kehitetään päätöksenteon laatua, vaikuttavuutta, tuloksellisuutta.

  • Tulevaisuuden ennakoinnilla tarkoitetaan järjestelmällistä ja osallistavaa prosessia, jossa kerätään, arvioidaan ja analysoidaan tietoa sekä laaditaan perusteltuja kuvia ja visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuudesta.
  • Tutkimustoiminnan avulla kehitetään alalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.
  • Yhteiskunnan kehityksen jatkuvuutta tuetaan varmistamalla, että aiemmasta politiikasta saadut kokemukset ja vaikuttavuustieto ohjaavat poliittista päätöksentekoa pitkäjänteisesti.

Työryhmän tehtävät

Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän tehtävänä on

  • tehdä vuosittain valtioneuvoston kanslialle esitys valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaksi selvitys- ja tutkimussuunnitelmaksi,
  • johtaa ministeriössään valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan prosessia
  • koordinoida ja seurata selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista,
  • osaltaan vastata syntyvän tiedon välittämisestä ministeriössään ja hallinnonalallaan
  • valmistella tutkimus- ja innovaationeuvostoa kuullen strategisen tutkimuksen neuvoston aloitteen pohjalta valtioneuvostolle vuosittain esiteltäväksi päätösesitys strategisen tutkimuksen teema-alueiksi ja painopisteisteiksi,
  • huolehtia hallituskausittain tehtävästä toimintaympäristökuvauksen laadinnan koordinaatiosta tai muusta ennakoinnista ministeriöiden tulevaisuuskatsausten pohjaksi sekä
  • edistää muulla tavoin tutkimus-, arviointi- ja ennakointitiedon sekä julkisten tietovarantojen hyödynnettävyyttä poliittisessa päätöksenteossa.

Työryhmän kokoonpano (sähköposti: [email protected])

Tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoiva työryhmä toimii yhteistyössä muiden tutkimus-, ennakointi- ja arviointitietoa hyödyntävien, rahoittavien ja tuottavien tahojen kanssa.

Puheenjohtaja

neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia

Varapuheenjohtaja

työryhmän pääsihteeri Sari Löytökorpi, valtioneuvoston kanslia

Jäsenet

varajäsen johtava asiantuntija Sari Löytökorpi, valtioneuvoston kanslia
erikoistutkija Kaisa Oksanen, ulkoministeriö, varajäsen lähetystöneuvos Maria Ågren
yksikön päällikkö Vava Lunabba, oikeusministeriö, varajäsen data-analyytikko Saara Sahinoja
asiantuntija Eeva Koivunen, sisäministeriö, varajäsen johtava asiantuntija Hanna-Miina Sihvonen, sisäministeriö
neuvotteleva virkamies Marikaisa Tiilikainen, puolustusministeriö, varajäsen erityisasiantuntija Terhi Ylitalo, puolustusministeriö
erityisasiantuntija Tuomas Laiho, valtiovarainministeriö, varajäsen erityisasiantuntija Sami Napari, valtiovarainministeriö
neuvotteleva virkamies Aleksi Kalenius, opetus- ja kulttuuriministeriö, varajäsen neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi, opetus- ja kulttuuriministeriö
tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö, varajäsen neuvotteleva virkamies Elina Nikkola, maa- ja metsätalousministeriö
erityisasiantuntija Tuire Valkonen, liikenne- ja viestintäministeriö, varajäsen liikenneneuvos Johanna Särkijärvi, liikenne- ja viestintäministeriö
työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi, työ- ja elinkeinoministeriö, varajäsen kehitysjohtaja Tiina Tikka, työ- ja elinkeinoministeriö
johtaja Saara Leppinen, sosiaali- ja terveysministeriö, varajäsen erityisasiantuntija Kati Takaluoma, sosiaali- ja terveysministeriö
tutkimusjohtaja Laura Höijer, ympäristöministeriö, varajäsen rakennusneuvos Juha-Pekka Maijala, ympäristöministeriö

Työryhmän sihteeristö

pääsihteeri, johtava asiantuntija Sari Löytökorpi, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 187, [email protected]
asiantuntijasihteeri, erityisasiantuntija Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 024, [email protected]
asiantuntijasihteeri, johtava asiantuntija Ossi Piironen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 467, [email protected]