Kiertotalous Suomessa - toimintaympäristö, ohjauskeinot ja mallinnetut vaikutukset vuoteen 2030

Kiertotalous on viime vuosina saanut paljon huomiota osakseen, ja sen on nähty olevan nykyistä kestävämmän talousjärjestelmän edellytys tulevaisuudessa. Tässä raportissa selvitetään kiertotalouden käsitettä, toimintaympäristöä, liiketoimintamahdollisuuksia ja kiertotaloutta edistäviä politiikkatoimia Suomessa. Tämän lisäksi laadittiin seitsemälle eri kiertotalouden osa-alueelle kiertotalousskenaariot, joiden talous-, työllisyys-, luonnonvarojen käyttö- ja kasvihuonekaasupäästövaikutukset arvioitiin kansatalouden tasolla vuoteen 2030. Skenaariokokonaisuus kattoi vain rajatun kokonaisuuden kiertotalouden mahdollisuuksista. Tehty tarkastelu tukee näkemystä, että kiertotalous on kokonaisuudessaan taloutta vahvistava samalla, kun sen avulla voidaan vähentää luonnonvarojen käyttöä ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kiertotalous pystyisi vastaamaan globaaleihin ympäristöhaasteisiin lyhyellä aikavälillä parhaiten kiinnittämällä huomio haitallisten materiaalikiertojen korvaamiseen haitattomimmilla materiaalikierroilla. Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää uudenlaista toimintaympäristöä sekä kysynnän että tarjonnan näkökulmasta. Muutoksen vauhdittamiseen tarvitaan oikein kohdennettuja politiikkatoimia, arvomaailman muutosta koko yhteiskunnassa sekä menestyksellistä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.