Sosiaali- ja terveyspalvelut:

Tarpeen, käytön ja tuottamisen alueelliset muutokset ja tulevaisuuden vaihtoehdot

Tässä raportissa käsitellään sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeiden tulevia muutoksia eri alueilla kaupungistumisen
ja väestön ikääntymisen myötä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sijoittumista tarkastellaan aluerakenteessa suhteessa keskusverkkoon ja toiminnallisiin alueisiin ja yhdyskuntarakenteessa erilaisia liikkumismahdollisuuksia kuvaavien vyöhykkeiden näkökulmasta. Palveluratkaisujen muutoksia lähestytään työvoimatarpeen, toimipaikkaverkkojen, rakennuskannan ja palvelujärjestelmien näkökulmasta. Palvelujen saavutettavuutta analysoidaan eri sairaalaverkkovaihtoehdoissa sekä terveysasemien ja päivystysten osalta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkon kehittämisen vaihtoehtoina käsitellään hajautettua, keskitettyä, monikeskuksista ja etäpalveluihin perustuvaa vaihtoehtoa. Terveydenhoitopalvelujen keskittämisen taloudellisia vaikutuksia analysoidaan aluetasolla kansantalouden yleisen tasapainomalliin perusteella. Tulosten mukaan palvelujen keskittäminen tuo tuottavuushyötyjä, mutta kasvattaa maakuntien välisiä eroja palvelujen saavutettavuudessa, liikkumiskustannuksissa ja työllisyyden kehityksessä. Tulosten pohjalta pohditaan keinoja yhdistää palvelutuotannon tehokkuus, riittävä saavutettavuus ja tasapainoinen alueellinen kehitys. Lisäksi tuodaan esille tarve kytkeä sosiaali- ja terveyspalvelujen ratkaisut muuhun aluesuunnitteluun.