Suomen arktisen osaamisen kaupallistamisen, tuotteistamisen, viennin ja näkyvyyden luonnin esteet, instrumentit ja mahdollisuudet

Arktisen osaamisen tuotteistamisen, kaupallistamisen, viennin ja näkyvyyden luomisen esteet ja kannustimet eivät selvityksen tulosten perusteella pääosin merkittävällä tavalla eroa muun osaamisen kaupallisen hyödyntämisen taloudellisista, hallinnollisista tai lainsäädännöllisistä esteistä tai kannustimista, oli kyse sitten yrityskentästä tai julkisorganisaatioista. Joitakin yksittäisiä arktisen osaamisen kaupalliseen hyödyntämiseen liittyviä esteitä ja kannustimia kuitenkin voidaan näiden tulosten valossa tunnistaa.
1) Arktisuuden brändiarvo ei ole yrityksille itsestään selvä, minkä vuoksi yritysten halukkuus kaupallistaa, tuotteistaa, myydä ja markkinoida osaamistaan leimallisesti “arktisena osaamisena” on rajallinen.
2) Arkista pohjoista, kylmän ilmanalan osaamista ei tunnisteta arktiseksi osaamiseksi, mikä estää sen kaupallista hyödyntämistä.
3) Arviot arktisen talouden arvosta ja alueen kehitysnäkymistä ovat tällä hetkellä murroksessa.
4) Arktisuus on poliittinen tahtokysymys; jos Suomesta halutaan rakentaa arktisen osaamisen Piilaakso tai ”Jäälaakso”, se tarkoittaa innovaatio- ja elinkeinopolitiikan näkökulmasta alueellisten ja toimialakohtaisten klustereiden kehittämistä osin ehkä uudenlaisin ekosysteemirahoituksen ja tulosperusteisen rahoituksen instrumentein.

Arktinen osaaminen laajasti ymmärrettynä on yhteiskunnan, sen infrastruktuurin ja julkisten palveluiden ympärivuotiseen toimivuuteen perustuvaa osaamista, joka on suuressa määrin julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnoilla. Selvityksen tulosten valossa näyttää siltä, että julkisorganisaatioissa olevan arktisen osaaminen kaupallinen potentiaali jää nyt suurelta osin hyödyntämättä. Jos julkisorganisaatioissa olevalla arktisella osaamisella nähdään sellaista strategista tai taloudellista merkitystä, että sitä halutaan tuotteistaa, kaupallistaa ja viedä, se edellyttää panostamista ja osin uusien hallinnollisten, taloudellisten ja lainsäädännöllisten instrumenttien luomista. Julkishallinnon osaamisen kaupallisen potentiaalin hyödyntämisen haaste ei ole yksinomaan arktinen, vaan paljon laajempi – siten myös siihen kehitettyjen ja arktisen osaamisen kentällä pilotoitujen ratkaisujen hyödyntämismahdollisuudet ovat laajemmat.