Miten kehittää luonnon virkistys- ja matkailukäyttöä Suomessa?

Luontoon perustuviin matkailu-, hyvinvointi- ja virkistyspalveluihin liittyy merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Luontomatkailu ja virkistyskäyttö ovat tärkeä osa Suomen biotaloutta, mutta kasvun toteutumiseksi tarvitaan räätälöityjä kannustimia ja toimenpiteitä.

Kehittämisehdotukset koskevat luontomatkailun liiketoiminnan ja toimintaympäristön kehittämistä, virkistys- ja matkailupalvelujen tilastointia ja seurantaa sekä luontoympäristön laadun turvaamista.

Liiketoiminnan ja uusien tuotteiden kehittämiseksi tarvitaan innovaatiotoiminnan vahvistamista, asiakaslähtöisen markkinoinnin ja myynnin vahvistamista sekä toimialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäämistä.

Tilastotiedon saatavuutta ja tiedonkeruun kustannustehokkuutta tulee parantaa. Tiedonkeruuta tulee tarkentaa niin, että luontomatkailun volyymi sekä talous- ja työllisyysvaikutukset voidaan jatkossa erottaa muusta matkailusta.

Luontoympäristön laadun turvaamiseksi tarvitaan uudentyyppisten rahoitus- ja toimintamallien käytännön kokeiluja ja niitä tukevaa tutkimusta.

Luontomatkailu ja virkistyskäyttö ovat usean ministeriön ja elinkeinosektorin toiminta-aluetta. Sektorin kehittämistä ja yhteisen vision luomista hankaloittavat tietopohjan hajanaisuus ja puutteellisuus. Hankkeessa koottiin yhteen nykyinen tieto sektorin talous- ja muista hyvinvointivaikutuksista, tilastoinnin tarpeista, kasvunäkymistä ja liiketoiminnan uusista malleista. Lisäksi pohdittiin keinoja, joilla metsä- ja vesiympäristöjen laatu voidaan turvata luonnonvarojen käytön kasvaessa. Myös kulttuuriympäristön merkitystä matkailu- ja virkistyskäytön kehittämisessä tarkasteltiin.

VirKein-hanke (Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi) toteutettiin Luonnonvarakeskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.