Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä – ehdotus aluekehityksen tilannekuvaviitekehykseksi ja -mittaristoksi

Alueiden kehityksestä tarvitaan tietoa sekä kansallisen että alueellisen tason päätöksenteon ja politiikkavalmistelun tarpeisiin. Tietojohtamisen vahvistaminen ja tilannekuvan laaja-alainen analyysi ovat edellytyksenä sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden saavuttamiselle ja maakuntien tulevista tehtävistä suoriutumiselle.

Tämän selvityshankkeen tavoitteena on ollut rakentaa aluekehityksen tietoperustan viitekehys, jossa yhdistetään valtion ja alueiden tietotuotannon toimivimmat mallit ja käytännöt.

Tuloksena on syntynyt ehdotus mittaristoksi ja prosessiksi maakuntien ja valtion yhteisen tilannekuvan muodostamiselle, eli
niin sanottu tilannekuvaviitekehys. Tilannekuva rakentuu yhteiselle tilastotietopohjalle, jota täydentää kokemuksellinen seuranta- ja ennakointitieto. Tilannekuva valottaa keskeisiä aluekehityksen teemoja ja dynamiikkaa ja mahdollistaa myös eri hallinnonalojen toimien alueellisten yhteisvaikutusten tarkastelun.

Tilannekuvalla pyritään lisäämään ymmärrystä aluekehittämisen kannalta keskeisistä kysymyksistä ja nostaa näitä keskusteluagendalle politiikkatoimissa. Tietotuotanto ja tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa elää digitalisaation ja jatkuvasti lisääntyvän tiedon tuottamisen aikana myös isoa murrosta.

Tilannekuvatyö vaatii uudentyyppistä ja vahvempaa poikkihallinnollista vuoropuhelua ja yhteisen ymmärryksen rakentamista eri ministeriöiden ja maakuntien välillä. Lisäksi se vaatii jatkuvaa oppimista, jotta tietoon perustuva johtaminen saadaan systemaattiseksi osaksi politiikkatoimia. Jatkossa onkin vahvistettava tietojohtamisen osaamista ja resursseja valtiohallinnossa ja maakunnissa sekä kehitettävä tietojen analysoinnin välineitä ja alustoja tiedon tarvitsijoiden ja tuottajien yhteistyönä.