Finland's security of supply and Russia’s ability to influence through energy under energy transition

Policy Brief laadittiin osana huhtikuussa 2017 alkanutta Energia ja huoltovarmuus: geopoliittisten ja strategisten siirtymien ennakointi turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta -hanketta, jonka toteuttivat Pöyry Management Consulting Oy yhdessä Helsingin yliopiston Aleksanteri Instituutin kanssa. Hanke oli osa valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Selvitystyön kolmannessa osassa, johon tämä policy brief perustuu, arvioidaan maailmanlaajuisten energiamarkkinamuutosten vaikutusta Suomen huoltovarmuuteen sekä Suomen ja Venäjän välisiin riippuvuussuhteisiin vuoteen 2040 saakka.

Suomen tulevaisuuden energiapaletissa polttoaineiden kotimaisuusaste kasvaa (bioenergia, tuuli- ja aurinkovoima) samalla kun hiilivetyjen ja tuontipolttoaineiden osuus sekä riippuvuus muista valtioista vähenee. Kriittisimmäksi tekijäksi tulevaisuudessa nousevat polttoaineiden logistiikan turvaaminen (lämmöntuotannossa biopolttoaineet ja liikenteessä öljytuotteet ja nestemäiset biopolttoaineet) ja sähköverkon toimivuus sekä Suomessa että Nordpool-alueella. Kriittistä on varmistaa energian toimitusvarmuus Suomessa jokaisella hetkellä.

Suomen huoltovarmuus paranee tulevaisuudessa, kun energiaomavaraisuusaste kasvaa. Samalla Venäjän kyky vaikuttaa energian ja erityisesti hiilivetyjen kautta laskee. Maailmanlaajuinen energiamurros synnyttää energiatuloista riippuvaiselle Venäjän taloudelle ja poliittiselle järjestelmälle jännitteitä, joilla voi olla vaikutusta Suomen energiaturvallisuuspolitiikkaan. Selvityksessä on tarkasteltu mahdollisia Venäjän epäsuoria vaikutuskeinoja Suomeen. Siinä tuodaan esille, että paras keino varautua Venäjän mahdollisiin epäsuoriin vaikutuskeinoihin on viranomaisten, ministeriöiden ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö. Se on olennaista niin erilaisten epävarmuustekijöiden ja riskien ennakoimisessa kuin politiikkavalmistelussa.

Kieliversiot: