Toisen asteen ammatillisten koulutusvalintojen sukupuolittuminen ja nuorten epätyypilliset valinnat

Sukupuolittuneita koulutusvalintoja voidaan purkaa antamalla nuorille tietoa ja tukea toisinvalintojen mahdollistamiseksi

Suomalaisnuorten koulutusvalinnat ovat voimakkaasti sukupuolittuneita, ja sukupuolen mukaista eriytymistä tapahtuu erityisesti siirryttäessä perusasteelta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Toisen asteen koulutusaloista tekniikan ja liikenteen ala sekä luonnontieteen ala ovat vahvasti miesvaltaisia, kun taas sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, humanistinen- ja kasvatusala sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousala ovat vahvasti naisvaltaisia. Koulutusalojen sisällä sukupuolittuminen on kuitenkin vahvempaa kuin mitä tilastoista ilmenee. Jo perusasteella tulisi vaikuttaa nuorten mielikuviin eri ammateista ja niiden jakautumisesta sukupuolen mukaan, ja nuorille tulisi jakaa tietoa sukupuolittumisesta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen seurauksista. Näin entistä useammat nuoret voisivat tehdä aiempaa tiedostavampia koulutus- ja uravalintoja.

Purkutalkoot-hankkeessa saadut tutkimustulokset osoittavat, että ammatillisella toisella asteella hakeutumista omalle sukupuolelle epätyypilliselle alalle selittävät niin rakenteelliset, alueelliset kuin yksilön omaan elämään liittyvät tekijät. Yksilötason tekijöistä tärkeiksi nousivat vanhempien koulutus- ja ammattiasema, ikään ja elämänvaiheeseen liittyvät tekijät, äidinkieli sekä oma vapaa-ajan harrastuneisuus.

Toimenpiteiksi koulutuksen ja sen myötä alojen sukupuolittumisen purkamiseksi ehdotetaan:

1. Perusasteen koulutuksen aikana nuorille vahvistetaan näkemystä ja ymmärrystä, että missä tahansa ammatissa tai työtehtävässä voi toimia yksilöllisten valintojen mukaisesti sukupuolesta riippumatta. Nuorille ja heidän vanhemmille jaetaan enemmän tietoa sukupuolittumisesta syineen ja seurauksineen.
2. Kehitetään keinoja poikien koulutus- ja uranäkymien monipuolistamiseksi.
3. Alueellisen elinkeinoelämän ja koulujen strategista yhteistyötä stereotyyppisten ammattikäsitysten purkamiseksi vahvistetaan.
4. Tehostetaan tukea muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuville koulutus- ja uravalintojen tekemiseen.
5. Nuorten monipuolista ja sukupuolisidoksetonta vapaa-ajan- ja harrastustoimintaa tuetaan sekä koulujen kautta että koulujen ulkopuolella.