Tutkimustiedon käytön lisäämiseen lainvalmistelussa on toimivia keinoja – otetaan ne käyttöön!

Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa

Politiikkatoimien tietopohjan vahvistaminen ja tutkimukseen perustuva päätöksenteko ovat jo jonkin aikaa olleet kehittämistyön kohteina valtionhallinnossa. Tavoitteena on tutkimustiedon käytön nivominen osaksi suunnittelun ja päätöksenteon prosesseja niin, että tiedolla on vaikutusta valittuihin ratkaisuihin. Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa – kohti parempaa sääntelyä? -hankkeen tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä tutkimustiedon merkityksestä lainvalmistelussa ja esittää suosituksia tutkimustiedon käytön ja sen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää parhaiten silloin, kun tiedon tuottaminen, välittäminen ja käyttäminen on suunniteltu osaksi lakihanketta.

Poliittinen päätöksenteko ja ohjaus luovat puitteet tutkimustiedon käytölle; ne vaikuttavat paitsi tiedonkäytön tapoihin ja vaikuttavuuteen, myös lainvalmistelun rakenteisiin, resursseihin ja johtamiseen. Tutkimustiedon käyttöä tukevat hallinnon ja tutkimusorganisaatioiden väliset verkostot ja vuorovaikutus sekä tiedontarpeiden ja tutkimustulosten onnistunut viestintä. Lainvalmisteluhankkeet ovat keskenään hyvin erilaisia, ja hankkeen laajuus, ratkaistavan politiikkaongelman luonne, kansainväliset tai EU -kytkökset sekä kytkökset muihin hankkeisiin vaikuttavatkin merkittävästi sekä hankkeen resursointiin että tiedontarpeisiin.