Kestävä ja turvallinen kiertotalous

Tavoitteena haitattomat materiaalikierrot

Kiertotalouden tavoitteina on vähentää materiaalien kulutusta sekä säilyttää tuotteiden ja materiaalien arvo mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on paitsi parantaa resurssitehokkuutta uudelleenkäytöllä, korjaamisella ja materiaalien kierrätyksellä, myös saavuttaa ympäristöhyötyjä laajemmin vähentämällä neitseellisten materiaalien käyttöä. Kiertotalous on siten myös yksi keino torjua ilmastonmuutosta. Kemikaalien hallinta kiertotaloudessa tukee kestävän kehityksen tavoitteita.

Haitallisten aineiden hallinta kiertotaloudessa on tasapainoilua jätteiden hyödyntämisen ja kierrättämisen maksimoinnin sekä ympäristön- ja terveydensuojelun välillä. Vanhojen tuotteiden materiaalit saattavat sisältää vaarallisia kemikaaleja varsinkin sellaisissa tuotteissa, joiden elinkaari on pitkä. Tuotteen valmistushetkellä kemikaalin käyttö on ollut sallittua ja ongelmat on tunnistettu vasta myöhemmin. Vaarallisten kemikaalien esiintymistä ympäristössä tai ihmisissä on voitu vähentää sääntelyn ja rajoitusten avulla.

Vaarallisimpia tuotteissa esiintyviä aineita ovat pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP-yhdisteet) ja erityistä huolta aiheuttavat aineet (SVHC-aineet, substances of very high concern), jotka vaikuttavat mm. lisääntymisterveyteen, muokkaavat perimää ja aiheuttavat syöpää.

Suomi on sitoutunut POP-yhdisteiden kansainvälisiin rajoituksiin. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) ylläpitää SVHC-aineisiin liittyvää luetteloa, josta löytyy myös ainekohtaista tietoa. POP- ja SVHC-ainelistoille tuodaan uusia yhdisteitä sitä mukaa, kun uusia havaintoja tehdään ja tutkimustietoa kemikaaleista ympäristössä tai vaikutuksista ihmiseen kertyy.

Kieliversiot: