Kohti vaikuttavaa verkostotyötä - Aluekehittämisen verkostoyhteistyön toiminta- ja rahoitusmallit

VALUMA-hankkeen päätavoitteena on ollut kartoittaa vaihtoehdot aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista sekä tuottaa ehdotuksia verkostoitumisen mahdollisuuksista kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan yhteistyön ja kumppanuuden syventämiseksi. Selvitys toimii hallitusohjelman mukaisen alue- ja kaupunkikehittämisen sekä kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja instrumenttien valmistelun tukena. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n, 4Frontin ja Nordregion toteuttamassa selvityksessä on rakennettu kokonaiskuvaa verkostomaisesta alueiden kehittämisestä sekä koottu oppeja aluekehittämisen verkostoista Suomessa ja muissa maissa. Menetelminä on käytetty laajasti dokumenttianalyysiä, asiantuntijahaastatteluja, sähköisiä kyselyjä, fokusryhmäkeskusteluja sekä työpajoja ja kuulemistilaisuuksia. Selvityksessä on analysoitu erilaisten verkostoyhteistyön toimintamallien mahdollisia vaikutuksia aluekehittämisen kokonaisuudessa sekä valtion roolia ja mahdollisen kannustin- tai ohjelmarahoituksen merkitystä.

Selvityksen lopputulemana kansallisesti vaikuttavan aluekehittämisen verkostotyön kokonaisuuden vahvistamiseksi annetaan kuusi suositusta ministeriöille sekä alue- ja paikallistoimijoille:
• Suositus 1 (ministeriöt): Luodaan kansallinen systemaattinen aluekehittämisen foorumi ja verkostorakenne, joka kytkee poliittiset päättäjät sekä valtionhallinnon ja alueiden toimijat vuoropuheluun aluekehittämisen kysymyksissä.
• Suositus 2 (alue- ja paikallistoimijat sekä ministeriöt): Selvitetään aluekehittämistoimijoiden kiinnostus ja mahdollisuudet perustaa ja rahoittaa alueiden välisiin oppimisprosesseihin ja vuorovaikutukseen keskittyvää koordinaatiotoimistoa.
• Suositus 3 (ministeriöt sekä alue- ja paikallistoimijat): Varmistetaan kansallinen pitkäjänteinen ilmiöpohjainen / temaattinen verkostotyön rahoitus.
• Suositus 4 (ministeriöt sekä alue- ja paikallistoimijat): Vahvistetaan alueiden toimijuutta avaamalla osallistumismahdollisuuksia aluekehittämisen verkostoihin erilaisille toimijoille ja lisäämällä aluekehittämisen verkostojen valtaa ja vastuuta.
• Suositus 5 (alue- ja paikallistoimijat): Aluekehittämisen tavoitteiden ja tarpeiden sekä alueiden vahvuuksien ja olemassa olevien verkostojen kirkastaminen.
• Suositus 6 (alue- ja paikallistoimijat): Verkostotyön nostaminen aluekehittämistoimijoiden oman toiminnan ohella tehtävästä työstä ydintoiminnaksi.