Vihreät toimet – ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen

Ilmastopolitiikan työllisyysvaikutuksia voidaan edistää veroratkaisuilla, työvoimapolitiikalla, koulutuksella ja TKI-panostuksilla

Suomi pyrkii yhdistämään EU:ta kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet sekä 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamisen. Ilmastopolitiikan tiedetään osaltaan kiihdyttävän talouden ja työn rakennemuutosta, jossa työmarkkinoilla syntyy sekä kokonaan uusia työnkuvia että entistä vihreämpiä ammatteja. Samalla erityisesti fossiiliseen energiaan suoraan tai välillisesti kytköksissä olevia työpaikkoja katoaa.

Osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutetussa Vihreät toimet - ilmastopolitiikan vaikutuksia työllisyyteen -hankkeessa (Valtioneuvoston selvitys- ja tut-kimustoiminnan julkaisusarja 2021:22) on tarkasteltu ilmastopolitiikan ja työllisyyden välisiä yhteyksiä, vihreiden tuotteiden markkinoita sekä julkisen talouden roolia ilmastopolitiikan työllisyysvaikutusten hallinnassa. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ilmastopolitiikan ja työllisyyden positiivisia yhteyksiä ja toisaalta negatiivisia vaikutuskanavia ja riskejä. Tutkimuksen ovat toteuttaneet Etla, Suomen ympäristökeskus ja Demos Helsinki. Hankkeessa kuultiin myös yhteiskunnallisia sidosryhmiä laajasti.

Ilmastonmuutoksen hillinnästä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta johtuva työn rakennemuutos on osa laajempaa talouden ja yhteiskunnan jatkuvaa rakennemuutosprosessia, johon vaikuttavat ilmastonmuutoksen lisäksi esimerkiksi digitalisaation, väestön ikääntymisen ja globalisaation kaltaiset muutosvoimat.