Hyppää sisältöön

Raportti: Suosituksia liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten arviointiin

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaliikenne- ja viestintäministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 30.10.2023 9.02
Tiedote 480/2023
Yleiskuva Tampereen keskustasta
Kuva: Wille Nyyssönen | Tampereen Raitiotie Oy

Liikennehankkeiden maankäyttövaikutuksista tarvitaan jälkiarviointeja, jotka olisi suunniteltava ottaen huomioon arviointikohteiden erilaisuus. Arviointien tuloksista ja käytetyistä tietoaineistoista tulisi koota valtakunnallinen aineisto, ja yhdyskuntarakenteen tietoaineistoja tulisi kehittää alueellisesti ja ajallisesti vertailukelpoisen paikkatiedon tuottamiseksi. Näin ehdotetaan 30. lokakuuta julkaistussa raportissa.

Liikennehankkeilla on usein vaikutuksia maankäyttöön ja kiinteistömarkkinoille, mutta vaikutusten merkittävyys vaihtelee suuresti hankkeittain. Aiheen aiemmasta tutkimuksesta on muodostunut ymmärrys siitä, että liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten tietopohjan parantaminen vaatii empiiristä tutkimusta. LIIMAVA-hankkeen tavoitteena oli parantaa valmiuksia ja aineistoja liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointiin.

Maankäyttöhyödyt keskeisiä perusteluja valtion ja kuntien päätöksenteossa ja neuvotteluissa

Arviot valtion liikennehankkeiden vaikutuksista maankäyttöön ovat mukana neuvoteltaessa kuntien tai muiden hankkeesta hyötyvien rahoitusosuuksista. Kaupunkien omien liikennehankkeiden maankäyttöhyödyt ovat kaupungin talouteen realisoituvia maankäyttötuloja. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)-sopimusten neuvotteluissa arviot liikennehankkeiden maankäyttövaikutuksista ovat tärkeitä sekä valtion että kaupunkiseutujen tavoitteiden kannalta.

LIIMAVA-hankkeen tuloksena suositellaan, että liikennehankkeiden jälkiarvioinnit suunnitellaan tapauskohtaisesti hyödyntäen ehdotettua arviointitilanteiden typologiaa. Jälkiarviointeja ryhdytään tekemään systemaattisesti, ja arviointien tuloksista ja niissä käytetyistä tietoaineistoista kootaan valtakunnallinen aineisto. Tietoaineistoja kehitetään siten, että muodostuu alueellisesti ja ajallisesti vertailukelpoista paikkatietoa myös ennakkoarviointien tueksi.

Lisäksi suositellaan, että liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksen tunnistavien mallien kehittämiseen panostetaan tukeutuen liikennemallien pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Liikennehankkeiden jälkiarvioinneissa tunnistetaan ja otetaan huomioon valtion ja kaupungin erilaiset näkökulmat ja tarpeet arviointitiedolle. Valtion liikenneinvestointien hankearvioinneissa kehitetään maankäyttövaikutusten laadullista arviointia soveltaen tässä hankkeessa ehdotettua typologiaa ja tehtyjä tapaustarkasteluja. Kaupunkikehityshankkeiden suunnittelussa kehitetään ja lisätään maankäytön ja liikenteen kokonaisuuden arviointia.

Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi -hanke on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimuksen toteuttivat Ramboll Finland Oy, SYKE, Wuutis Oy ja Ramboll CM Oy.

Lisätietoja: Johtava asiantuntija Paavo Moilanen, Ramboll Finland Oy, p. 040 527 3277, paavo.moilanen(at)ramboll.fi, erityisasiantuntija Tuire Valkonen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 050 470 2224, tuire.valkonen(at)gov.fi sekä erityisasiantuntija Mikko Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 342 257, mikko.jaaskelainen(at)gov.fi 

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.