Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus selvitti valmiuslain ja perustuslain suhdetta

oikeusministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.11.2018 12.55
Tiedote 532/2018

Nykyinen valmiuslaki ei ole yhdenmukainen poikkeusoloja koskevan perustuslakisääntelyn kanssa. Tänään julkaistun valtioneuvoston teettämän tutkimuksen mukaan valmiuslakiin tulisi tehdä huomattavia muutoksia, jos se saatettaisiin yhdenmukaiseksi perustuslain kanssa.

Tutkimus paneutui Suomen perustuslain ja tämänhetkisen poikkeuslakina voimassa olevan valmiuslain suhteeseen. Tutkimustuloksista käy ilmi, minkälaisia sisällöllisiä muutoksia perustuslaki ja sen taustalla oleva kansainvälinen normisto edellyttävät valmiuslakiin, jos pyrkimyksenä olisi valmiuslain poikkeuslakiluonteen poistaminen.

Tärkeimmät muutostarpeet koskevat poikkeusolomääritelmää, ennen kaikkea taloudellisen kriisin osalta, sekä laissa olevia norminantovaltuuksia. Tutkimus toi lisäksi esille vaihtoehtoisen näkökulman siitä, kuinka valmiuslain normiantovaltuuksia eli lainsäädäntövallan delegointia ja niiden laajuutta koskevat ongelmat voitaisiin ratkaista voimallisemmin eduskuntalakiin tukeutuvalla sääntelyllä. Tutkimustuloksissa esitellään myös vertailuja vastaavista muista eurooppalaisista sääntelymalleista.

Perustuslakia on muutettu nykyisen valmiuslain voimassa ollessa siten, että valmiuslain tapainen sääntely täyttäisi aiempaa paremmin perustuslain asettamat vaatimukset. Perustuslaissa on korkeat vaatimukset sille, millaisissa poikkeusoloissa ja millä tavoin lainsäädäntövallan delegointia soveltaen perusoikeuksista voidaan poiketa. Tutkimuksen mukaan näistä vaatimuksista on pidettävä kiinni, ja näin ollen valmiuslakia muutettaessa tulee kiinnittää huomiota perustuslain asettamiin sisällöllisiin vaatimuksiin.

Suomen perustuslain perusoikeuksia poikkeusoloissa koskeva sääntely on kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sidottua. Sidonnaisuus kansainväliseen normistoon vaikuttaa paljon siihen, minkä sisältöiseksi valmiuslakia voidaan muuttaa.

Raportti

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.tietokayttoon.fi).

Lisätietoja: Professori Janne Salminen, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, p. +358 41 5073537, [email protected]