Hyppää sisältöön

Datatalouden vaikuttavuus

Käynnissä

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Tieke, Demos Helsinki

Rahoitussumma

249 798 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–12/2024

Datan hyödyntäminen tarjoaa arvonluonti- ja tuottavuuskasvumahdollisuuksia yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Uusia dataperusteisia yrityksiä ja tuotteita, (liike)toimintamalleja, arvoketjuja ja julkisia palveluita syntyy, mutta niiden kontribuutiosta sektori- ja koko talouden tasolla tiedetään varsin vähän.

Digitaalinen data poikkeaa käytössä kuluvista perinteisistä hyödykkeistä ja tuotannontekijöistä. Se on kulumaton, samaa dataa voi käyttää usea taho samanaikaisesti ja sitä voi yhdistellä muuhun dataan luoden lukemattomia käyttömahdollisuuksia. Dataa voi ainakin periaatteessa säilyttää heikentämättä sen laatua. Systemaattista tietoa datan hyödyntämisestä ei kerätä. Näiden tekijöiden vuoksi datan ja datatalouden arvon määrittäminen on vaikeaa eikä tällä hetkellä saatavilla ole kattavaa kuvaa datatalouden koosta, sen synnyttämästä arvonlisäyksestä ja yhteydestä taloudelliseen kasvuun.

Datatalouden mittaamisen kehittämistyön tuloksena on tuotettu joitakin verrattain karkeita kansainväliseen vertailuun sopivia mittareita kuten EU:n DESI-indeksi. Tarkempi datatalouden arvonluonnin ja vaikuttavuuden arvioiminen eri sektoreilla ja koko kansantalouden tasolla vaatii euromääräisen mittaamisen ja mittareiden kehittämistä.

Tässä hankkeessa kehitetään Suomen kontekstiin sopiva, ja mahdollisesti myös muissa maissa sovellettavissa oleva, datatalouden euromääräinen mittauskehikko. Arvioimme myös datatalouden valmiuksia Suomessa ja rakennamme datan hyödyntämistä Suomessa ja verrokkimaissa vertailevan Databarometrin. Lisäksi pyrimme lisäämään ymmärrystä julkisista hankinnoista ja tki-panostuksista, joilla vauhditetaan datataloutta Suomessa sekä parhaista kansainvälisistä käytännöistä ja niiden soveltuvuudesta Suomeen.

Hankkeessa tuotettua tietoa tarvitaan lisäämään ymmärrystä ja mahdollisuuksia arvioida datataloudessa tapahtuvaa kestävää arvonluontia ja datatalouden vaikuttavuutta. Tietoa tarvitaan erityisesti päätöksenteon tueksi digitalisaatioon ja datatalouden kehittämiseen kohdennettujen julkisten investointien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimisessa. Datatalouden kehityksen vauhdittaminen arvonlisäystä ja hyvinvointia synnyttäen edellyttää myös parempaa ymmärrystä datatalouden arvonluonnin mekanismeista, viimeaikaisesta kehityksestä sekä erilaisten julkisin varoin toteutettujen kehittämis- ja tukitoimien vaikuttavuudesta.

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on luoda datatalouden määrällisen mittaamisen kehikko ja määritellä mittauskehikon hyödyntämiseen tarvittava tietopohja, joita voidaan soveltaa jatkossa Suomen datatalouden euromääräiseen arvonluonnin ja vaikuttavuuden arviointiin. Tavoitteena on myös lisätä osaamista Suomessa tutkimuksen aihepiiristä sekä palvella kansainvälistä datatalouden mittaamisen kehitystyötä.

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Heli Koski, elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, p. 050 466 3214, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Datatalouden vaikuttavuuden mittaaminen

Yhteyshenkilö ministeriössä