Hyppää sisältöön

Jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus (JOUSTE)

Käynnissä

Toteuttajat

MDI Public Oy, Lapin yliopisto, Melkior Oy (alihankkija), Kirsi Pulkkinen Consulting (alihankkija)

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2020–12/2022

Tutkimuksessa perehdytään jatkuvan oppimisen uusien nopeavaikutteisten toimien vaikuttavuuteen sekä seurantaan. Tutkimuksessa tutkitaan niitä toimenpiteitä, joita hallitus muodostaa työllisyyden tukemiseksi. Tarpeena on selvittää uusien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kehittää seurantajärjestelmä, jolla toimintaa voidaan määrällisesti ja laadullisesti seurata.

Selvityksessä keskitytään kolmeen osa-alueeseen: toimenpiteiden vaikutus osallistujille, toimintamallien edellyttämä ja aiheuttama muutos koulutustoimijoille ja toiminnan vaikutukset esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuuteen. Erityisesti keskitytään yhteistyön malleihin eri toimijoiden kesken (kunnat, työelämä, TE-palvelut, oppilaitokset, korkeakoulut), koulutuksen aikaisen tuen ja ohjauksen malleihin, hankkeiden toimiin (erilaisuus verrattuna muihin tukitoimiin ja koulutuksiin), aliedustettujen ryhmien interventioihin (kustannustehokkuus -näkökulma), koulutuksen ja muiden tukitoimien vaikuttavuus koettuihin valmiuksiin, sekä koulutusten ja muiden tukitoimien vaikuttavuus toimialoihin, joilla on osaajapulaa. Tarkastelussa huomioidaan alueelliset erot ja tarpeet Suomen sisällä.

Tutkimuksessa kerätään haastatteluaineistoa ja tilastoaineistoa. Tilastojen osalta tehdään vertailuasetelmaan pohjautuva tarkastelu, jolla toimien vaikutusta voidaan arvioida yksityiskohtaisemmin. Lisäksi organisoidaan kolme vuorovaikutteista työpajaa. Hankkeen aikana kehitetään malli, jolla vastaavaa toimintaa voidaan seurata määrällisesti ja laadullisesti. Hanke tuottaa ehdotuksia toimintamallien toimivuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on vastata tilaajan asettamiin tutkimuskysymyksiin mahdollisimman laajasti ja kattavasti. Keskeistä on selvittää, millaista vaikutusta hankkeilla on ollut. Tässä tarkastelussa vaikutuksia selvitetään laajasti ja kattavasti osallistujien ja koulutustoimijoiden sekä työnantajien näkökulmat huomioiden.

Tutkimuksessa tavoitteena on kerätä ja analysoida kattavasti laadullista ja määrällistä aineistoa, ja toteuttaa mm. tilastolllinen vertailuasetelmaan pohjautuva analyysi. Kehittävän arvioinnin näkökulmasta tavoitteena on myös tukea hankkeiden mahdollisimman tuloksellista ja vaikuttavaa toteuttamista. Tämä sisältää pyrkimyksen tunnistaa vaikuttavia toimintaprosesseja, selvittää ja levittää hyviä käytänteitä, vahvistaa toimijoiden parissa jatkuvan kehittämisen kulttuuria, lisätä ohjauksellista ajattelutapaa sekä kehittää vakiinnutettavia toimintatapoja ja luoda pohjaa niiden juurruttamiseen.

Kehittävässä arvioinnissa arviointiprosessi perustuu vuorovaikutteisuuteen ja dialogisuuteen arviointikohteiden kanssa ja arvioitsijan rooli vaihtelee prosessin eri vaiheissa. Hankkeessa on valittu moninäkökulmainen tarkastelutapa.

Moninäkökulmaisessa tarkastelutavassa kokeilujen mukaisia toimintamalleja ja niiden kehittämistarpeita tarkastellaan moniulotteisesti eri intressinäkökulmat huomioiden. Moninäkökulmaisessa tarkastelussa keskiössä on hankkeiden toimivuus kokonaisuudessaan. Moninäkökulmainen lähestymistapa korostuu erityisesti arvioitaessa kokeilujen asiakaslähtöisyyttä, kokeilujen tuloksia ja vaikutuksia eri näkökulmista sekä kokeilujen lisäarvoa ja vaikuttavuutta palveluekosysteemin kehittymisen näkökulmasta.

Työtehtävän tavoitteista sekä sisällöstä johtuen tarkastelunäkökulmissa korostuvat laajasti asiakas-, palveluntuottaja- ja viranomaisnäkökulmat (TE-toimisto). Moninäkökulmaisessa tutkimusotteessa korostetaan myös triangulaatiota. Tällä tarkoitetaan useasta näkökulmasta koottujen aineistojen rinnakkaista käyttöä sekä sitä, että käytettävät metodit ja aineistot sovitetaan kulloisenkin tarpeen ja analyysitehtävän vaatimuksiin. Työn lopulliset johtopäätökset ja kehittämisehdotukset perustuvat siten eri näkökulmista kootun tiedon kokonaisvaltaiseen tulkintaan.

Ota yhteyttä:

asiantuntija Minna Mayer, MDI Public Oy, p. 040 569 1568, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Jatkuvan oppimisen uusien toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimus

Yhteyshenkilö ministeriössä