Tavoitteena syrjimätön työelämä: Tutkittua tietoa nykytilasta ja keinoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Käynnissä

Toteuttajat

Palkansaajien tutkimuslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 4/2020–12/2021

Oikeus elää ilman syrjintää on kirjattu sekä kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin että kansalliseen lainsäädäntöön. Yhdenvertaisuuden periaate on määritelty Suomen perustuslaissa, ja sillä tarkoitetaan syrjinnän kieltoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki (6 §) kieltää syrjinnän iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Perustuslain ja yhdenvertaisuuslain lisäksi syrjinnän kieltoa tarkennetaan myös rikoslaissa ja tasa-arvolaissa.

Väestötutkimukset ja kokeelliset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että syrjintää ilmenee eri tilanteissa työelämässä. Samaan aikaan suomalainen työvoima muuttuu jatkuvasti monimuotoisemmaksi, mikä nostaa syrjinnän potentiaalisia yhteiskunnallisia kustannuksia. Jotta kaikki tuottavat resurssit saadaan tehokkaasti hyödynnettyä ja syrjinnän aiheuttamaa eriarvoisuutta vähennettyä, on päätöksentekijöiden pyrittävä arvioimaan työelämässä tapahtuvan syrjinnän laajuutta ja keinoja sen vähentämiseen. Syrjintä työelämässä vaikuttaa merkittävästi syrjityn ihmisen hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin toteuttaa toivomaansa työuraa. Syrjintää koskevalle tiedolle on tarvetta sillä, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintakertomuksessa (2018) arvioidaan, että suuri osa syrjinnästä jää piiloon. Myös esimerkiksi moniperusteisen syrjinnän tunnistamisessa on selviä puutteita (Oikeusministeriö 2019).

Tutkimuksessa on kaksi keskeistä osaa, joiden tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille tietoa syrjinnästä työelämässä ja keinoista yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ensimmäisessä osassa selvitetään työelämässä esiintyvän syrjinnän yleisyyttä ja ajankohtaista tilannetta tilasto-, viranomais- ja väestötutkimusaineistojen pohjalta. Syrjintää tarkastellaan eri perusteiden näkökulmasta (esim. ikä, sukupuoli, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vamma, terveydentila tai muu henkilöön liittyvä syy). Toisessa osassa selvitetään erityisesti työnhaussa ja rekrytoinnissa tapahtuvaa syrjintää. Lisäksi tutkimuksessa esitetään tutkimuskirjallisuuden pohjalta johtopäätöksiä syrjinnästä ja mahdollisista syrjinnän vastaisten keinojen vaikuttavuudesta. Lisäksi kuvataan, kuinka erityisesti anonyymi rekrytointi voidaan käytännössä toteuttaa Suomalaisessa rekrytointijärjestelmissä ja kuinka sen vaikutuksia voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

tutkimuskoordinaattori Ohto Kanninen, Palkansaajien tutkimuslaitos, p. 041 513 7175, etunimi.sukunimi(at)labour.fi

Syrjintä työelämässä ja työnhaussa tapahtuvan syrjinnän ehkäisemisen keinot

Yhteyshenkilö ministeriössä