Hyppää sisältöön

Tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten vaikutukset yrityksille ja valvoville viranomaisille

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Julkaisuajankohta 23.9.2022 10.37
Uutinen

Tervetuloa yhteiskehittämään selvitysteemaa ”Tuotteiden ja palveluiden saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten vaikutukset yrityksille ja valvoville viranomaisille”. Selvityksen painopisteinä ovat erityisesti sähköisen viestinnän palvelut ja digitaaliset palvelut. Tavoitteena on keskustella tietotarpeesta sekä keinoista ja mahdollisuuksista toteuttaa selvitys aiheesta. Tilaisuus järjestetään MS Teamsissa perjantaina 7. lokakuuta klo 13–14.

Tilaisuudessa pohditaan, millaisella asetelmalla ja millaisin menetelmin voitaisiin tuottaa relevanttia ja käytännönläheistä tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää esteettömyysdirektiivin ((EU) 2019/882) liittyvän kansallisen lainsäädännön siirtymäkauden aikana. Tilaisuudessa käytävää keskustelua hyödynnetään mahdollisesti syksyn 2022 aikana hakuun avattavasta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tietotarpeesta. Tietotarpeeseen vastaava työ tulisi toteuttaa vuoden 2024 maaliskuun loppuun mennessä.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 6.10.2022 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/EP/152534D885A5F59C. Voit myös välittää kutsua vapaasti eteenpäin aiheesta kiinnostuneille kollegoillesi. Kokouslinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille.

Tilaisuuden ohjelma:

klo 13:00 Tilaisuuden avaus, Mikael Åkermarck, liikenne- ja viestintäministeriö

klo 13:05 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Risto Alatarvas, valtioneuvoston kanslia

klo 13:15 Taustaa tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimusten tutkimustarpeelle, Mikael Åkermarck, liikenne- ja viestintäministeriö

klo 13:25 Keskustelu tietotarpeesta ja näkökulmista

 • relevantit näkökulmat ja tutkimuskysymykset

 • suhde muuhun tutkimukseen

 • mahdolliset tutkimusmenetelmät ja tiedon hyödyntäminen

klo 13:55 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet

Taustaa tietotarpeelle

Tietotarve liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista (EU) 2019/882 (esteettömyysdirektiivi) kansalliseen täytäntöönpanoon. EU:n esteettömyysdirektiivi edistää kaikkien ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan ja sen toimintaan. Esteettömyysdirektiivin käyttöönotto edistää saavutettavuuden toteutumista digitaalisissa palveluissa, sillä direktiivi asettaa yhteiset saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimukset eräille keskeisille yksityisille palveluille ja tuotteille (HE 41/2022). Direktiivin mukaan viranomaisten ja yksityisen sektorin on tehtävä tietyt tuotteet ja palvelut esteettömiksi. Säännösten soveltaminen alkaa 28.6.2025 ja sen jälkeen markkinoille tulevien ja kuluttajille tarjottavien tuotteiden ja palveluiden tulee olla esteettömiä. Siirtymäkauden aikana tulisi selvittää monia direktiivin soveltamisen kannalta keskeisiä asioita.

Esteettömyysdirektiivi on laaja kokonaisuus, mutta selvitys keskittyy erityisesti sähköisen viestinnän palveluihin ja digitaalisiin palveluihin. Selvityksessä kartoitetaan direktiivin vaikutuksia erityisesti valvoville viranomaisille sekä direktiivin soveltamisalaan kuuluville yrityksille. Kuluttajien osalta näkökulma rajautuu yleisellä tasolla tehtävään kansainväliseen kartoitukseen.

Hankkeessa selvitetään:

Keskeistä on selvittää, kuinka suuriin toimenpiteisiin sähköisen viestinnän palveluja ja digitaalisia palveluja tarjoavien yritysten ja muiden toimijoiden tulee ryhtyä uusien velvoitteiden myötä. Direktiivin täytäntöönpanon kautta tulevat muutokset vaikuttavat myös lisääntyviin valvontatehtäviin ja olemassa olevien valvontaa tekevien viranomaisten tehtäväkenttää laajenisi hyvin merkittävästi. Lisäksi tulee nostaa esiin, että direktiivissä on säädetty rajoituksia sen soveltumisesta perustuen yritysten kokoon, joten olisi keskeistä selvittää kuinka suuri toimijoiden joukko lopulta kuuluu direktiivin soveltamisalaan Suomessa.

Selvitettäviä kysymyksiä ovat mm.

 • Kuinka suuri osa direktiivissä säädeltyjä palveluja tuottavista yrityksistä kuuluu direktiivin soveltamisalaan? Jaottelu yritysten koon ja toimialan mukaan;
 • Kuinka merkittäviä taloudellisia panostuksia lakimuutosten asettamat velvoitteet edellyttävät yrityksiltä (hallinnollinen taakka + muut kulut)? Tuloksissa tulisi luokitella tarkemmin, löytyykö eroja toimialojen, yrityskoon tms. tekijöiden välillä;
 • Mistä lisäkustannukset yrityksille aiheutuvat? (Lisähenkilöstön tarve, henkilöstön kouluttaminen, prosessien mukauttaminen, tuotteiden/palveluiden uudistaminen tai mukauttaminen;
 • Kuinka suureksi sääntelytaakka kokonaisuudessaan muodostuu yrityksille uudet ja vanhat esteettömyysvelvoitteet huomioiden? Tuloksissa tulisi luokitella tarkemmin, löytyykö eroja toimialojen, yrityskoon tms. tekijöiden välillä; Miten valvonnan keskinäinen yhteistyö valvovien viranomaisten kesken käytännössä toteutetaan? Painotuksina toiminnan tehokkuus ja rajanvedon selkeys;
 • Miten yritysten näkökulmasta valvonta ”yhden luukun periaatteen” mukaisesti kannattaisi toteuttaa? Tarkasteluun Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Liikenneviraston välinen yhteistyö niin yritys- kuin kuluttajanäkökulmasta;
 • Miten valvonnalla voidaan tehokkaasti puuttua havaittuihin esteettömyyden puutteisiin, jotta kuluttajien oikeudet toteutuvat? Voiko valvonnassa hyödyntää järjestöjen ja yritysten osaamista?
 • Miten direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yritysten, valvovien viranomaisten ja vammaisjärjestöjen yhteistyötä saavutettavuus- ja esteettömyysasioiden osalta tulisi kehittää esteettömyysdirektiivin mukaisten vaatimusten soveltamisessa? Tavoitteena on luoda nykyistä tiiviimpää vuorovaikutusta kyseisten toimijoiden välillä;
 • Miten standardien mahdollinen valmistuminen siirtymäkauden päättymisen jälkeen vaikuttaa direktiivin soveltamisalaan kuuluviin yritysten ja valvontaviranomaisten toimintaan.