Hyppää sisältöön

Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi strategisen yhteiskuntapolitiikan välineenä

Päättynyt

Toteuttajat

Työn ja talouden tutkimus LABORE, Demos Helsinki

Rahoitussumma

149 969 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–6/2024

Osaamiseen tehtävät panostukset edellyttävät ilmiölähtöistä strategista yhteiskuntapolitiikkaa, jossa tulevaisuuden osaamista koskevia päätöksiä tehdään tänään yhteiskunnan eri sektoreiden välisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Tulevaisuuden osaamistarpeita koskevan epävarmuuden takia Suomessa on jo pitkään tehty julkisen sektorin toimesta päätöksentekoa tukevaa työvoima- ja koulutustarpeen ennakointia.

Ennakointitulokset perustuvat aina suureen määrään oletuksia tulevista kehityskuluista ja niiden välisistä syy-seuraussuhteista, ja odottamattomat muutokset voivat vaikuttaa välittömästi ja ratkaisevasti ennakoituun työvoima- ja koulutustarpeeseen tekemällä ennakointitiedosta nopeasti vanhentunutta ja politiikkatoimien suuntaamisen näkökulmasta käyttökelvotonta.

Laadukas ennakointitieto on raportoitu läpinäkyvästi ja rakentuu monipuolisesti erilaisten näkökulmien, uskottavien tulevaisuuksien ja mahdollisten yllättävien tapahtumien varaan, joihin nykyiset politiikat ja instituutiot eivät ole välttämättä valmistautuneet. On toistaiseksi epäselvää, onko ennakointitarpeiden kannalta keskeiset oletukset raportoitu kirjallisuudessa täsmällisesti ja onko ennakoitu kehitysura kuvattu riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kattavaa tutkimusta aiheesta ei ole olemassa. Tämä hanke paikkasi tietoaukkoa tarkastelemalla viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana julkaistuja työvoima- ja koulutustarpeiden selvityksiä.

Tutkimuksen pääasiallisena aineistona olivat julkisen sektorin 1970–2020-luvuilla julkaisemat työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointiraportit. Päätavoitteena on analysoida ennakointitiedon raportoinnin laatua päätöksenteon näkökulmasta. Analyysin päätutkimuskysymykset olivat:

  1. Kuinka täsmällisesti ennakointiraporteissa on kuvattu ennakoinnin kannalta keskeiset oletukset?
  2. Missä määrin ennakointitiedon raportointitapa mahdollistaa politiikkatoimien tarkistamisen tilanteissa, joissa ennakoitu kehitys tai käytetyt oletukset eivät toteudu?

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi on ollut keskeinen yhteiskuntapoliittinen väline, jonka tuloksilla on vaikutettu koulutuksen kohdentumiseen ja siten väestön koulutusrakenteen ja Suomen talouden kehitykseen.

Hankkeessa tuotettu tieto antaa hyvän yleiskuvan työvoima- ja koulutustarpeen valtakunnallisen tason ennakoinnista viime vuosikymmeninä. Hankkeen tuloksia aiemman ennakoinnin vahvuuksista ja kehittämistarpeista sekä hankkeessa kehitettyä ennakoinnin laatukehikkoa voidaan hyödyntää ennakointijärjestelmän ja -menetelmien kehittämisessä tukemaan aiempaa paremmin poliittista päätöksentekoa. 

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Tutkimusjohtaja Tuomo Suhonen, Työn ja talouden tutkimus LABORE, p. 040 940 2916, etunimi.sukunimi(at)labore.fi

Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi yhteiskuntapolitiikan välineenä

Yhteyshenkilö ministeriössä