Hyppää sisältöön

Ulkomaalaistaustaisten ja vieraskielisten suomalaisten yhteiskunnallinen osallistuminen (UTViS))

Käynnissä

Toteuttajat

Innolink Research Oy, Innolink Group Oy, Cultura-säätiö, Josefina Sipinen, Åbo Akademi

Rahoitussumma

185 945 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 6/2023–3/2025

Maahanmuutto muovaa yhä näkyvämmin suomalaista yhteiskuntaa. Vuoden 2021 lopussa Suomen väestöstä 8,5 prosenttia eli noin 470 000 oli ulkomaalaistaustaisia, toisin sanoen henkilöitä, joiden vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi oli syntynyt muualla kuin Suomessa. Heistä reilu 81 000 oli syntynyt Suomessa. Vuoteen 2040 mennessä ulkomaalaistaustaisen väestön määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan.

Toistaiseksi keskustelu maahanmuuttaneiden ja heidän jälkeläistensä kotoutumisesta on keskittynyt pääasiassa kiinnittymiseen työ- ja koulutusmarkkinoille ja tätä tukevan kielitaidon hankkimiseen. Laajempi käsitys maahan muuttaneiden ja heidän jälkeläistensä yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja kiinnittymisestä on tärkeää paitsi näiden uusien suomalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta myös suomalaisen yhteiskunnan koheesion kannalta.

Tiedontarpeet maahanmuuttaneiden ja heidän jälkeläistensä yhteiskunnallisesta ja poliittisesta osallisuudesta ja osallistumisesta ovat laajat. Maahanmuuttaneiden kansalaispätevyyden ja osallistumisen kanaviasta puuttuu tietoa. Lisäksi kaivataan tietoa siitä, missä määrin eri vieraskielisiin ja ulkomaalaistaustaisiin ryhmiin kuuluvat tietävät oikeuksistaan vaikuttaa, osallistumismahdollisuuksista, sekä päätöksenteon kohteena olevista asioista. Maahanmuuttajien osalta aikaisempaa tutkimusta on olemassa rajatusti, mutta erityisesti maahanmuuttajien Suomessa syntyneistä jälkeläisten eli ns. ensimmäisen polven suomalaisten yhteiskunnallisen osallistumisen tavoista, valmiuksista ja kiinnostuksesta tarvitaan tietoa.

UTViS-hankeen tavoite on lisätä ymmärrystä maahanmuuttaneiden ja ensimmäisen polven suomalaisten osallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja tuottaa tietoa toimivista keinoista osallisuuden lisäämiseksi julkisen sektorin organisaatioille. Tavoite on luoda ajantasainen kokonaiskuva vieraskielisen ja ulkomaalaistaustaisen väestön yhteiskunnallisesta osallistumisesta, yhteiskunnallisesta osallisuudesta ja millaisina yhteiskunnalliset osallistumismahdollisuudet Suomessa koetaan.

Hankkeessa kootaan olemassa olevaa ja tuotetaan uutta tietoa siitä, miten yhteiskunnallisen ja poliittisen osallistumisen ja osallisuuden kannalta keskeinen kansalaispätevyyden tunne kehittyy Suomeen muuttaneiden ja heidän jälkeläistensä keskuudessa, ja millä tavoin nämä ryhmät osallistuvat tai haluaisivat osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Lisäksi hanke selvittää julkisella ja kolmannella sektorilla toimivien käsityksiä siitä, mitkä ovat parhaita keinoja Suomeen muuttaneiden ja heidän jälkeläistensä kansalaispätevyyden ja sitä myöden yhteiskunnallisen osallistumisen tukemiseksi, missä määrin näitä keinoja on viety käytäntöön ja mikä puolestaan estää hyväksi koettujen keinojen implementointia.

UTViS-hankkeessa sekä aikaisempi että hankkeessa kerättävä uusi tutkimustieto viedään myös käytännön toimenpiteiden tasolle. Mahanmuuttaneiden, ensimmäisen polven suomalaisten ja julkisen sektorin toimijoiden välisessä dialogissa muodostetaan ja toteutetaan osallisuuskokeiluita, jotka perustuvat tutkimuksen havaintoihin. Hanke antaakin selkeää, käytännöllistä ja testattua tietoa ja suosituksia valtiolle, hyvinvointialueille ja kunnille osallistumisen rakenteellisten esteiden purkamiseksi.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Liiketoimintajohtaja Mikko Ulander, Innolink Research Oy, p. 045 358 6815, mikko.ulander(at)innolink.fi

Ulkomaalaistaustaisten ja vieraskielisten yhteiskunnallinen osallistuminen

Yhteyshenkilö ministeriössä