Hyppää sisältöön

Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot

Päättynyt

Toteuttajat

Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Silta-Valmennusyhdistys, Petteri Lillberg

Rahoitussumma

248 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2022–5/2023

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa tunnistetaan yhteiskunnallinen yritystoiminnan keskeinen rooli luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden rakentamisessa sekä työllisyysasteen nostamisessa. Tärkeitä kysymyksiä yhteiskunnallisten yritysten kannalta onkin, että miten ja millaista hyvinvointia ne lisäävät, joka jäisi toteutumatta pelkän markkinamekanismin tuloksena sekä, mitkä ovat sellaisia yhteiskunnallisia haasteita ja sosiaalisia innovaatiotarpeita, johon yhteiskunnallisilla yrityksillä on erityisen hyviä ja vaikuttavia edellytyksiä vastata. Hankkeen tarkoituksena on synnyttää uutta ja päivitettyä tietopohjaa, joka vastaa näihin kysymyksiin ja tukee hallitusohjelman mukaista poliittista päätöksentekoa ja suunnittelua.

Yhteiskunnallisilla yrityksiä yhdistävät pyrkimykset sosiaalisen tai yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi, ja niillä onkin keskeinen rooli uusien sosiaalisten innovaatioiden synnyttäjinä. Osana yhteiskunnallisen tason ongelmanratkaisua yritykset tuottavat sosiaalisia ja yhteiskunnallisia innovaatioita, joilla on suuri skaalautuvuuspotentiaali. Samaan aikaan emme kuitenkaan tunne näiden yritysten innovaatioprosesseja tai kehittämistarpeita tarpeeksi hyvin, eikä niiden roolia ja vaikuttavuutta tunnisteta niin tuotettavien palveluiden sidos- ja asiakasryhmissä kuin yritysten oman liiketoiminnan kehityksen näkökulmasta.

Sosiaalisten ja yhteiskunnallisten innovaatioiden syntyminen ja niiden leviämisen tukeminen on erityisen tärkeää, kun ne asetetaan nyky-yhteiskuntamme muutospaineiden kontekstiin. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa tarvitaan ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia, jotka vaikuttavat ihmisten, yritysten ja yhteisöjen elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalisten innovaatioiden kannalta epäsopivat rahoitusmekanismit, jotka eivät tunnista niiden luonnetta tai yhteiskunnallisten yritysten erityispiirteitä ovat haasteellisia Suomen kilpailukyvyn kannalta, kun paljon potentiaalia omaaville hyvinvointi-innovaatioiden kehittäjille suunnattua tukea ei pystytä nykyisten mekanismien varassa kohdentamaan tarkoituksenmukaisesti. Kaikkiin näihin haasteisiin tarvitaan kohdennettua tietoa ja tutkimusta.

Tärkeitä kysymyksiä yhteiskunnallisten yritysten kannalta on se, miten ja millaista hyvinvointia ne lisäävät, joka jäisi toteutumatta pelkän markkinamekanismin tuloksena sekä, mitkä ovat sellaisia yhteiskunnallisia haasteita ja sosiaalisia innovaatiotarpeita, johon yhteiskunnalliset yritykset pystyisivät erityisen hyvin vastaamaan.

Hankkeen päätavoitteena oli synnyttää uutta ja päivitettyä tietopohjaa yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisesta innovaatiotoiminnasta, joka vastaa näihin kysymyksiin sekä tukee hallitusohjelman mukaista poliittista päätöksentekoa ja suunnittelua. Tämä mahdollistaa yhteiskunnallisten yritysten strategian onnistuneen toimeenpanon ja vaikuttavien toimien suunnittelemisen sekä yhteiskunnallisten yritysten innovaatiopotentiaalin ja resurssien huomioimisen innovaatiopolitiikassa ja -järjestelmässä.

Käytännössä tämä tarkoitti, että hankkeen myötä ja tuloksena:

  1. Luotiin ymmärrys suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisen innovaatiotoiminnan nykytilasta ja vaikuttavuudesta sekä lisättiin tietoisuutta yhteiskunnallisten yritysten sosiaalisista innovaatiosta, innovaatioprosesseista, innovaatioiden vaikuttavuudesta sekä hyödynnetyistä rahoitusinstrumenteista.
  2. Kartoitettiin kehitystarpeita sekä tunnistettiin sellaisia toimia ja jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä, jotka kannustaisivat yhteiskunnallisia yrityksiä sosiaalisten innovaatioiden kehittämiseen.
  3. Luotiin suosituksia ennakoinnin kautta sosiaalisen innovaatiotoiminnan tuen ja rahoituksen kehittämiseksi yhteiskunnallisille yrityksille Suomen nykytila ja kansainväliset kokemuksen huomioiden.

Hankkeen julkaisut:

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Yhteiskunnalliset yritykset tuottavat yhteiskunnallisia ja sosiaalisia innovaatioita etsiessään uusia ratkaisumalleja yhteiskunnan ongelmiin, paikallisesti ja lähellä kansalaisyhteiskuntaa. Jatkossa tarvitaan entistä enemmän ilmiö- ja ongelmalähtöistä, sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja systeemitason yhteiskunnallisia innovaatioita. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävät ratkaisut nousevat yhä tärkeämmiksi kilpailukykytekijöiksi. Tutkimus ja sen politiikkasuositukset haastavat niin innovaatiopolitiikkaa kuin teollisuus-, yrittäjyys-, koulutus- ja työpolitiikkaakin etsimään uusia ratkaisuja politiikkalohkojen rajapinnoilta.

Tutkimus on erittäin ajankohtainen ja tarpeellinen ja sitä hyödynnetään mm. Suomen yhteiskunnallisten yritysten strategian toimeenpanossa. Tutkimustiedolla on käyttöä myös Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi datasivuston kehittämistyöhön, koulutus- ja oppimateriaalien tuottamiseen, hautomo- ja kiihdyttämötoimintaan, ohjaus-ja neuvontapalveluihin, vaikuttavuuden arviointiin sekä uusien rahoitusmallien kehittämiseen ja sosiaalisten innovaatioiden skaalaukseen saatiin runsaasti aineksia ja työkaluja.

Myös EU:n sosiaalirahaston rahoituksella käynnistynyt valtakunnallinen koordinaatiohake (2023-2027) yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaympäristön parantamiseksi hyödyntää tutkimustietoa hankkeen toimeenpanossa. EU antaa yhteisötaloutta koskevat suosituksensa kesäkuussa 2023. Suosituksissa mm. kehotetaan päätöksentekijöitä mukauttamaan politiikka- ja lainsäädäntökehyksiä paremmin yhteisötalouden tarpeisiin, lisäämään sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia julkisia hankintoja sekä innovaatioita. Komissio haluaa myös parantaa yhteiskunnallisten yritysten kehittämismahdollisuuksia lisäämällä EU-rahoitusta, vahvistamalla osaamista sekä parantamalla tilastotiedon keruuta ja systematisointia. Myös sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuskonsepti on rakenteilla. Tutkimustietoa tullaan hyödyntämään suositusten toimeenpanossa ml. perusmuistion laadinnassa ja eduskunnalle toimitettavan e-kirjeen valmistelussa. 

Ota yhteyttä:

Research Area Lead Kari Jalonen, Demos Helsinki, p. 040 580 1967, etunimi.sukunimi(at)demoshelsinki.fi

Yhteiskunnallisten yritysten sosiaaliset innovaatiot

Yhteyshenkilö ministeriössä