Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa (MONET)

Käynnissä

Toteuttajat

MDI Public Oy, K Eval Oy, Melkior Oy, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 1/2019–1/2020

Hankkeessa tuotetaan eri näkökulmista ja eri menetelmiä hyväksi käyttäen uutta tutkimuksellista tietoa ja ymmärrystä erityisesti ohjaamoiden toiminnan taloudellisista vaikutuksista sekä laajemmasta yhteiskunnallisesta merkityksestä. Tutkimus tuottaa erityisen arvokasta tietoa siitä, minkä suuruiset ovat olleet ohjaamotoiminnan aikaansaamat taloudelliset hyödyt sekä ovatko satsaukset Ohjaamoihin olleet yhteiskunnan kannalta taloudellisesti kannattava ja tarkoituksenmukainen ratkaisu.

Kokonaisuutena työllä tuetaan hallituksen kärkihankkeen ”Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan” toteutumista sekä hallitusohjelman tavoitteita edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä, vähentää koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrää ja koulutuksen keskeyttämistä sekä edistää nuorten työllistymistä.

Tutkimuksessa arvioidaan, minkälaisia vaikutuksia Ohjaamon monialaisella toimintamallilla on nuorten palvelujen osuvuuteen ja toteutuneisiin siirtymiin sekä Ohjaamoissa työskentelevien ammattilaisten työtapoihin. Perustavoite työssä on arvioida konkreettisella tasolla ohjaamotoiminnan tuloksia ja erillisvaikutuksia sekä tuottaa tietoa toiminnan perusteina olleiden tavoitteiden toteutumisesta. Tämän lisäksi työssä tunnistetaan, mitkä ovat Ohjaamotoiminnan monialaisen toimintamallin hyvät ja vaikuttavat käytännöt sekä miten Ohjaamotoimintaa ja laajemmin monialaista integroivaa palvelutoimintaa voitaisiin edelleen vaikuttavuusohjautuvasti kehittää ja juurruttaa nämä laajemmin pysyväksi toiminnaksi.

Ota yhteyttä:

Mikko Valtakari, MDI Public Oy, p. 040 569 1568, etunimi.sukunimi(at)mdi.fi

Yhteistyön arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa

Yhteyshenkilö ministeriössä