Statsrådets utrednings- och forskingverksamhet
Utredning: Energiskattestöd bidrar till försörjningsberedskapen, fjärrvärmens konkurrenskraft och elleveranssäkerheten

Arbets- och näringsministerietFinansministerietStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 23.10.2019 9.00
Pressmeddelande 553

Slopande av skattestöden för uppvärmningsbränslen leder till att användningen av energitorv upphör, användningen av importerad biomassa ökar och priset på fjärrvärme stiger. Samtidigt ökar efterfrågan på el under perioder med toppbelastning. Det finns dock lösningar på de utmaningar som försörjningsberedskapen och elleveranssäkerheten står inför.

I utredningen Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus om energiskattestöd och kostnadseffektiv försörjningsberedskap har man undersökt vilken inverkan tre olika typer av skattestöd för uppvärmningsbränslen har på försörjningsberedskapen. De undersökta typerna av skattestöd var reducerad skattesats för torv, skattestödet för kombinerad produktion av el och värme (CHP) och skattefrihet för fast biomassa.

Om skattestödet för torv slopas kommer användningen av torv på marknadsvillkor sannolikt att upphöra under det kommande årtiondet. Inom energiproduktionen skulle torv i huvudsak ersättas med fast biomassa. Detta skulle innebära att upp till en fjärdedel av den fasta biomassan borde importeras från utlandet under det kommande årtiondet. Biomassa är svårare att lagra än torv, dess kvalitet varierar och den bidrar till ett ökat importberoende. Detta innebär utmaningar för försörjningsberedskapen. Man kan förbereda sig på dessa utmaningar genom att utvidga skyldigheten att lagra importerade bränslen till att också gälla importerad biomassa. I praktiken kan den behövliga energimängden lagras i form av stamved eller lätt brännolja. I extrema krissituationer kan man dessutom styra industrins gagnvirke till energiproduktionen. För att minska importberoendet måste man i vilket fall som helst satsa på nya energilösningar.

Slopandet av skattestödet för kombinerad produktion av el och värme kan leda till en förtida avspärrning av en flexibel CHP-kapacitet på cirka 500 MW före 2030. Å andra sidan skulle slopandet av skattestödet för fast biomassa inte leda till ökade investeringar i CHP-anläggningar som drivs med biomassa. Om man vill stödja dessa investeringar behövs även andra stöd.

Slopandet av alla de undersökta skattestöden bedöms höja priset på fjärrvärme. Till följd av detta skulle fjärrvärmens konkurrenskraft försämras i jämförelse med fastighetsspecifika eldrivna värmepumpar. Slopandet av skattestöden skulle sannolikt leda till en indirekt ökning i efterfrågan på el, i synnerhet under perioder med toppbelastning. Den ökade efterfrågan på el kan dock höja elpriset och sporra till nya investeringar i elproduktionskapaciteten.

På basis av utredningen påverkar slopandet av de undersökta skattestöden i någon mån försörjningsberedskapen i fråga om värme. Elleveranssäkerheten skulle bli allt osäkrare i takt med att uppvärmningen elektrifieras.
Publikationen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Publikationens permanenta adress i statsrådets publikationsarkiv
Policy Brief


Ytterligare information: Johanna Wahlström, projektchef, ÅF-Consult Oy, tfn 040 348 5535, johanna.wahlstrom(a)afconsult.com, Juhani Riikonen, analytiker, tfn 040 411 1547, juhani.riikonen(a)flexens.com, och Leo Parkkonen, konsultativ tjänsteman, ordförande för projektets styrgrupp, finansministeriet, tfn 0295 530 3072, fornamn.efternamn(a)vm.fi