Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus

Lämmityspolttoaineiden verotukien poistot johtaisivat ener-giaturpeen käytön loppumiseen, tuontibiomassan käytön lisääntymiseen ja sähkön huippukulutuksen kasvuun. Näistä aiheutuvat huoltovarmuuden ja sähkön toimitusvarmuuden haasteet ovat kuitenkin ratkaistavissa.

Energiaturpeen verotuen poisto johtaisi turpeen markkinaehtoisen käytön loppumiseen. Turve korvaantuisi pääasiassa biomassalla, ja lisääntyvä biomassan kysyntä johtaisi tuontibiomassan käytön lisääntymiseen, mikä asettaisi haasteita huoltovarmuudelle. Nykyistä varmuusvarastointia laajentamalla ja uudistamalla voitaisiin kuitenkin varautua poikkeustilanteisiin.

Sähkön ja lämmön yhdistetyn tuotannon (CHP) verotuen poisto voisi johtaa markkinaehtoisen maakaasukäyttöisen CHP-kapasiteetin vähenemiseen 500 MW:lla. Vastaavasti kiinteän biomassan verotuen poistaminen ei tukisi investointeja CHP-kapasiteettiin lämmön erillistuotannon sijaan, sillä investointeja rajoittaa biomassan epävarma saatavuus.

Kaikkien mainittujen verotukien poisto johtaisi kaukolämmön tuotantokustannusten kasvamiseen lähes kaikissa Suomen kaukolämpöverkoissa. Tämä heikentäisi kaukolämmön kilpailukykyä sähköä käyttäviin rakennuskohtaisiin lämpöpumppuihin verrattuna ja siten lisäisi sähkön huippukulutusta. Näin verotukien poisto voi epäsuorasti heikentää sähkön huippukulutuksen aikaista toimitusvarmuutta. Toisaalta sähkön lisääntyvä kysyntä saattaisi nostaa sähkön hintaa ja samalla kannustaa uusiin sähkön tuotantokapasiteetti-investointeihin.