Hyppää sisältöön

EU:n haitallisten vieraslajien 1. täydennyslistan lajien levinneisyys, leviämisväylät ja hallintatoimenpiteet (EU-HAVI2)

Päättynyt

Toteuttajat

Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

100 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–1/2019

Vieraslajien leviämisen hallinta edellyttää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Vuoden 2015 alusta astui voimaan EU:n vieraslajiasetus, joka edellyttää jäsenvaltioilta toimenpiteitä haitallisten vieraslajien hävittämiseksi tai niiden leviämisen rajoittamiseksi. Toimenpiteiden on perustuttava kustannus-hyötyanalyysiin ja riskinarviointiin, ts. lajit on asetettava tärkeysjärjestykseen niiden leviämis- ja lisääntymispotentiaalin ja niistä aiheutuvien haittojen perusteella. Torjuntatoimet on priorisoitava niistä aiheutuvien kustannusten ja saadun hyödyn perusteella.

EU:ssa on laadittu luettelo haitallisista vieraslajeista, joihin toimenpiteet tulee kohdistaa. EU:n asetuksen mukaan hallintatoimenpiteet näiden haitallisten, laajalle levinneiden vieraslajien osalta on selvitettävä 18 kuukauden kuluessa luettelon voimaantulosta. EU:n vieraslajiasetus edellyttää myös vieraslajien leviämisväyliä koskevan toimintasuunnitelman tekoa. EU:n vieraslajiluettelon 37 lajille on jo aiemmin laadittu em. hallinta- ja toimenpidesuunnitelmat. Tässä hankkeessa kerättiin 19.6.2017 hyväksyttyjen uusien vieraslajien osalta (12 lajia) vastaavat tiedot ja laadittiin ehdotukset näiden lajien hallintatoimenpidesuunnitelmaksi ja leviämisväyliä koskevaksi toimintasuunnitelmaksi.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää EU:n vieraslajiluettelon 1. täydennyslistaan (hyväksytty 19.6.2017, voimaan 2.8.2017) kuuluvien 12 haitallisen vieraslajin:

  1. leviämisriski Suomeen tai levinneisyys ja tärkeimmät esiintymät Suomessa 
  2. leviämisväylät ja leviämisriski uusille alueille Suomessa sekä mahdolliset haittavaikutukset 
  3. laatia ehdotus hallintatoimenpiteistä ja niiden kohdistamisesta eri lajeihin ja alueille (priorisointi)
  4. ehdotus leviämisväyliä koskevaksi toimintasuunnitelmaksi 

Tutustu hankkeen loppuraporttiin ja tuloksia koskevaan tiedotteeseen (9.1.2018).

Ota yhteyttä:

Erikoistutkija Erja Huusela-Veistola, Luke, p. 0295 326 148, erja.huusela-veistola(at)luke.fi

Biotalous ja puhtaat ratkaisut Haitalliset vieraslajit: leviäminen, riskit ja torjuntatoimien priorisointi

Yhteyshenkilö ministeriössä