Hyppää sisältöön

Hiilineutraalin siirtymän rakenteelliset kilpailukyky- ja tuottavuusvaikutukset

Päättynyt

Toteuttajat

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Rahoitussumma

197 876 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2022–12/2023

Ilmastonmuutoksen torjunta tulee vaatimaan mittavia tuotannollisia investointeja ympäri maailmaa. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 55 prosenttiin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Suomessa Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena oli, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä nk. hiilineutraali siirtymä (engl. carbon neutral transition) edellyttää sekä päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla että hiilinielujen vahvistamista.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä siirtymistä pois fossiilisten energialähteiden luomasta kasvusta kohti vihreisiin ratkaisuihin nojaavaa kasvua. Termillä vihreä siirtymä viitataan myös Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan kuuluvaan kokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on vauhdittaa ihmisten, talouden ja yhteiskunnan toipumista koronakriisistä. Tämä ohjelma on osa EU:n elpymisvälinettä, johon on varattu 750 miljardin euron rahoituspaketti, josta Suomessa vihreän siirtymän tukemiseen on budjetoitu 822 miljoonaa euroa.

Vihreän siirtymän hankkeet tukevat hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista mm. puhdasta energiantuotantoa ja hukkalämmön talteenottoa lisäämällä, kehittämällä vähäpäästöisiä innovaatioita sekä tukemalla uusien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa. Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi vihreän siirtymän ohjelma kattaa laajemmin myös muita ympäristöongelmia kuten esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja Itämeren ravinnekuormituksen.

Osa yrityksistä ja toimialoista saa kilpailuetua tiukkenevista päästönormeista, varsinkin sellaiset yritykset, jotka ovat ennakoineet tiukkenevat päästönormit, kykenevät hyödyntämään vähäpäästöistä teknologiaa kilpailijoita paremmin sekä pystyvät tehokkaasti hyödyntämään vihreiden investointien tueksi tarjolla olevaa yksityistä ja julkista rahoitusta. Toiset yritykset menettävät markkinaosuuksiaan, jotkut jopa siinä määrin että joutuvat kokonaan lopettamaan toimintansa. Siten hiilineutraali siirtymä tulee aiheuttamaan rakenteellisia muutoksia tuotannossa, jakelussa ja kulutuksessa. Siirtyminen on parhaillaan käynnissä, mutta edelleen tiukkenevien päästönormien myötä vaikutukset tulevat todennäköisesti korostumaan lähitulevaisuudessa.

Hiilineutraalin siirtymän aikaansaamat rakenteelliset muutokset ovat hyvin kiinteästi yhteydessä yritysten tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Yhtäältä hiilineutraalin siirtymän aikaansaamat rakenteelliset muutokset kuten markkinaosuuksien kasvattaminen tai menettäminen, uusien yritysten perustaminen sekä vanhojen yritysten poistuminen markkinoilta voivat vahvistaa tai heikentää toimialan ja koko yrityssektorin tuottavuuskasvua. Toisaalta yritysten tuottavuus ja kilpailukyky vaikuttavat toimialojen rakenteisiin: esimerkiksi tuottavuus ja kilpailukyky määrittävät kannattaako yritysten sijoittaa tuottavia investointeja Suomeen vai siirtää tuotanto alhaisempia päästönormeja noudattaviin maihin. Talouden rakennemuutoksen ja tuottavuuden välinen syyseuraussuhde ei ole yksisuuntainen: yhtäältä rakennemuutos vaikuttaa tuottavuuteen, toisaalta tuottavuuskehitys vaikuttaa rakennemuutokseen.

Hankkeen ensimmäinen tavoite oli selvittää, millaisten vaikutuskanavien kautta hiilineutraali siirtymä voi vahvistaa tai heikentää tuottavuutta ja kilpailukykyä. Toisena tavoitteena oli tarkastella, millaisia rakenteellisia tuottavuus- ja kilpailukykyvaikutuksia siirtymä on aiheuttanut tähän saakka yritys- ja toimialatasolla, sekä arvioida mahdollisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Kolmantena tavoitteena oli tutkia, millaisia investointitarpeita hiilineutraalista siirtymästä mahdollisesti aiheutuu. Hankkeen tulosten pohjalta ehdotetaan politiikkatoimia, joilla voitaisiin tukea hiilineutraalia siirtymää tuottavuutta ja kilpailukykyä edistävällä tavalla.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Tutkija Natalia Kuosmanen, ETLA, p. 045 163 9660, etunimi.sukunimi(at)etla.fi

Ilmastonmuutoksen torjunta, talouden rakennemuutos ja kilpailukyky

Yhteyshenkilö ministeriössä