Hyppää sisältöön

Merituulivoiman edistäminen

Päättynyt

Toteuttajat

AFRY Management Consulting Oy

Rahoitussumma

185 920 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2023–2/2024

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Suomen ilmasto- ja energiastrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman tavoitteina ovat EU:n vuodelle 2030 asettamien ilmasto- ja energiatavoitteiden täyttäminen, hallitusohjelman hiilineutraalius 2035 -tavoitteen saavuttaminen ja hiilinegatiivisuus nopeasti tämän jälkeen.

Eri toimialojen luomat hiilineutraalisuustiekartat osoittavat, että hallituksen tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 on teollisuuden ja muiden toimialojen osalta saavutettavissa olemassa olevilla tai näköpiirissä olevilla teknologioilla edellyttäen, että investointiympäristö on suotuisa.

Sähköistymisellä on merkittävä rooli hiilineutraalisuuteen siirtymisessä. Yhteiskunnan sähköistäminen voisi tiekarttojen mukaan tarkoittaa 100 % kasvua teollisuuden sähkönkulutuksessa ja yli 50 %:n kasvua Suomen sähkönkulutuksessa vuoteen 2050 mennessä. Kasvavaan sähkön tarpeeseen vastataan etenkin ydin- ja tuulivoimatuotannolla, joiden osuus tuotannosta kasvaa merkittävästi.

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingridin arvion mukaan vuoden 2022 lopussa Suomessa oli tuulivoimaa asennettuna 5000 megawattia ja Fingrid ennustaa tuulivoiman määrän tuplaantuvan kolmessa vuodessa. 2030-luvulla Fingrid ennustaa Suomessa olevan tuulivoimaa peräti 20 000 megawattia. Suurin osa jo rakennetusta ja suunnitelluista hankkeista sijoittuu maalle. Maalle rakennetun tuulivoiman valtava kasvu ja teknologian kehittyminen siirtävätkin katsetta merelle.

Merituulivoima on tunnistettu ilmasto- ja energiastrategien tiekartoissa yhdeksi teknologisista ratkaisuista vähähiilisyyden edistämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on tammikuussa 2022 myöntänyt ensimmäiset tutkimusluvat kolmelle merituulihankkeelle avomerelle Suomen talousvyöhykkeellä ja tällä hetkellä ministeriöön on jätetty kymmenkunta hakemusta Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvista merituulivoimahankkeista. Ministeriön tammikuussa 2022 julkaistun tiedotteen mukaan merituulivoima ei ole tällä hetkellä markkinaehtoisesti kannattavaa Suomen merialueilla, mutta tilanne voi muuttua tulevina vuosina teknologian kehittyessä ja kustannusten laskiessa.

Merituulivoimahankkeiden hankekehitysajat ovat tyypillisesti pitkiä, 5–10 vuotta. Tämä selvitys keskittyi Suomen merituulivoimapotentiaalin markkinaehtoiseen hyödyntämiseen tehokkaalla ja kestävällä tavalla. Selvityksen kohteena olivat merituulivoimahankkeiden keskinäiset vaikutukset, hankkeiden sijoittelussa huomioon otettavat tekijät potentiaalin tehokkaaksi hyödyntämiseksi sekä merialueella sijaitsevien sähkön hinta-alueiden sääntelyvaihtoehdot. Hankkeen tuloksia on tarkoitus hyödyntää merituulivoimahankkeiden sijoittelua koskevassa arvioinnissa talousvyöhykkeellä sekä taustamateriaalina.

Hankkeen päätavoitteena oli edistää merituulivoiman markkinaehtoista kehitystä Suomessa. Hankkeessa haluttiin etupainotteisesti tarkastella lisääntyvän merituulivoiman ja merelle rakennettaviin sähköverkkoihin liittyviä kysymyksiä ja oikeudenmukaista kustannusten jakoa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

Principal Nikita Semkin, AFRY Management Consulting Oy, p. 040 513 0783, etunimi.sukunimi(at)afry.com

Merituulivoiman edistäminen

Yhteyshenkilö ministeriössä