Merialuesuunnitelma ja merituulivoima talousvyöhykkeellä

Suomessa tarvitaan mahdollisimman nopeasti strategisten merituulivoimatavoitteiden lisäksi tavoite markkinaehtoisen merituulivoiman kapasiteetin lisäämiseksi ja toimet tavoitteen saavuttamiseksi määräaikaan mennessä. Näkemyksemme mukaan kapasiteettitavoite on tärkeä merialuesuunnittelua ohjaava tekijä, joka tulisi huomioida seuraavassa merialuesuunnitelmassa. Merituulivoiman lisäämistä edistää merellisen kartoituksen, tutkimuksen ja kumulatiivisten vaikutusten arvioinnin lisääminen yhteistyössä viranomaisten ja hankekehittäjien kanssa. Merituulivoiman suunnittelussa on tärkeää huomioida muut merenkäyttömuodot ja luontoarvot.