Hyppää sisältöön

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: tutkittua tietoa yhteistyön ja käytäntöjen kehittämiseen

Päättynyt

Toteuttajat

Nuorisotutkimusseura, A-klinikkasäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–10/2022

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö koostuu ongelmien ehkäisyn, tuen ja hoidon kokonaisuudesta, jota toteutetaan monimuotoisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä niiden rajapinnassa julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen yhteistyönä. Osa nuorista voi huonosti. Tutkimusten perusteella tiedämme, että huumeita käyttävien nuorten osuus on kasvanut, alaikäisten nuorten alkoholinkäytön vähentymisen kehitys on pysähtynyt ja pieni joukko nuoria syyllistyy entistä vakavampiin rikoksiin. Lähes kolmasosa nuorista on huolissaan mielialastaan ja viidennekselle on asetettu jokin mielenterveysdiagnoosi. Koronapoikkeusaika on lisännyt monien nuorten kokemaa ahdistusta, masennusta ja yksinäisyyttä. Nuorten psykososiaalisen tuen toimivista käytänteistä, menetelmistä ja toimintamalleista sekä niiden vaikuttavuudesta puuttuu tutkimustietoa.

Nykyisessä toiminnassa on tietoaukkoja, jotka koskevat nuorille suunnattujen päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimivuutta sosiaalihuollossa ja eri hallintokuntien rajapinnoilla toimivissa matalan kynnyksen palveluissa.

Tässä hankkeessa kartoitettiin toimijoiden välistä yhteistyötä, työnjakoa, menetelmiä ja hyviä käytäntöjä koskevaa tutkimusta, tietoa ja kokemuksia sekä täydennettiin kyseistä tietopohjaa nuorilta, nuorten kanssa työskenteleviltä ja palveluja koskevassa päätöksenteossa toimivilta saatavalla tiedolla eri puolilta Suomea.

Erityisen tärkeää oli analysoida palvelujen käyttöä sekä siirtymiä ja rajapintoja sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen, sivistystoimen ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan liittyvien, nuorille matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelua tarjoavien yksiköiden välillä eri osapuolten näkökulmista.

Hankkeessa kerättiin tietoa kyselyin, haastatteluin, palvelukartoituksin, asiantuntijatyöpajoin sekä verkkokeskusteluja ja rekisteriaineistoja analysoimalla. Osittain hyödynnettiin jo olemassa olevia valmiita aineistoja. 

Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta, hyviä käytäntöjä ja ongelmakohtia sosiaalihuollossa ja sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoilla sekä tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja suosituksia. Hankkeessa koottiin ja tuotettiin tietoa palveluohjauksen, palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja palvelukokonaisuuden kehittämiseksi.

Rekisteritutkimuksen ja haastatteluaineistojen avulla seurattiin paljon palveluita käyttäneiden perheiden nuorten kehitystä lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Erityisesti huomiota kiinnitettiin palvelujen ja nuoruuden elämänvaiheiden siirtymäkohtiin sekä nuoriin, jotka ovat koulutuksen ja/tai työelämän ulkopuolella tai ovat kiinnittyneet niihin huonosti ja joita ei tämän vuoksi tavoiteta opiskelu- tai työterveyshuollossa.

Tuotetun tiedon hyödyntäminen

Selvitystä hyödynnetään mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä Sosiaali- ja terveysministeriössä. Tieto raportin valmistumisesta ja julkaisuseminaarista lähetettiin kaikille hankkeen neljälle kohdepaikkakunnalle ja yhteistyökumppaneille, tutkimusluvan myöntäjille ja yhteyshenkilöille. Hanketta esiteltiin Nuorisotutkimusseuran tutkijaseminaarissa 'Nuoret mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön sokkeloissa'  hankkeen alkuvaiheessa kesäkuussa 2021. Hankkeen julkaisu tapahtui puolen päivän seminaarissa marraskuun lopulla 2022, joka striimattiin.

Hankkeen tuloksia on esitelty seuraavissa tilaisuuksissa:

 • Päihdepäivillä 11.5. 2022
 • Lounais-Suomen Avin järjestämässä tilaisuudessa Turussa 8.9.2022.
 • Länsi-Suomen AVI:n kehittämispäivillä 30.8.2022
 • Nuorten turvatalojen kehittämispäivillä 24.11.2022 
 • Vamos-Akatemiassa 9.2.2023
 • Sekasin Kollektiivin johtoryhmässä 31.10.2022
 • Nuorisobarometrin julkistustilaisuudessa 16.3.2023
 • Nuorisotutkimuspäivillä 20.11.2022: Nuorten mielenterveyden tukeminen ja tutkiminen digiaikana. Tuuli Pitkänen, Nuorisotutkimusseura, Alix Helfer Nuorisotutkimusseura ja Janne Takala, A-klinikkasäätiö.
 • Afinet Conference, Rotterdam 15.6.2023 : When the highest service threshold is the one on the home door. Tuuli Pitkänen & Janne Takala, Finland
 • Onnistuvatko nuorten palvelut kääntämään epäsuotuisia elämänpolkuja? Ulos epätoivosta -hankkeen käynnistysseminaari, Helsinki 3.2.2023

Lisäksi raportti ja sen keskeiset nostot välitetty Suomen Punaisen Ristin johdolle ja järjestön keskeisille vastuuhenkilöille. Tulossa on esitys aiheesta myös Päihdepäivillä 10.5.2023. Hankkeen esittely on suunnitteilla keväälle 2023 myös THL:n nuorten päihdepalvelujen kehittäjäverkostolle.

Julkaisuja, jotka liittyvät hankkeeseen tai joissa sitä on hyödynnetty:

 • Suurpää, L., Huhta, H. & Pitkänen, T. (2023). Läheis- ja yhteiskuntasuhteet mielenterveys- ja päihdeongelmiin apua hakeneiden nuorten resilienssin vahvistajina. Teoksessa Läpi Kriisien Nuorisobarometri 2023 (toim. Antti Kivijärvi). Valtion nuorisoneuvoston julkaisu. www.tietoanuorista.fi
 • Holopainen, E. & Pitkänen, T. (2023). Mielenterveys- ja päihdepalveluja kehitettävä nuorten näkökulmasta. Haaste-lehti 1/2023. https://rikoksentorjunta.fi/haaste/etusivu
 • Kansallisen lapsistrategian toimenpide 12 (Välitä, sitoudu, suojele - Toimintasuunnitelma päihteillä oireilevien lasten ja nuorten tukemiseksi (STM 2023:4)
 • Suunnitelma kuntoutuksen uudistamisesta vuosina 2023−2027; STM 2023 (julkaisu tulossa keväällä 2023)

Valmisteilla on lisäksi THL:n 'Tutkimuksesta tiiviisti' - sarjaan artikkeli, jossa esitellään keskeisiä tuloksia hyvinvointialueiden näkökulmasta.

Muuta:

NUMPA-työ oli perusta, johon liittyi myös muita rahoituksia. 

 • Esim. Janne Takala sai henkilökohtaisen apurahan NUMPAan liittyen oman väitöskirjatyöhönsä liittyvä artikkelin tekemiseen Sekasin aineistoistoista ja matka-apurahan esittelemään tuloksia Hollantiin 2023. 
 • Lisäksi NUMPAn työ jatkuu strategisen tutkimuksen neuvoston konsortiohankkeessa Ulos epätoivosta. Siihen liittyen on jo esitelty NUMPAn tuloksia Kick off -tilaisuudessa (mainittu yllä)
 • Nuorisotutkimusseura on kansainvälisessä konsortiossa hakenut ERASMUS-rahoitusta KKA-220. Mikäli rahoitusta saadaan, niin tulosten levittämistä jatketaan eurooppalaisella foorumilla.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, Nuorisotutkimusseura ry, p. 041 517 8678, etunimi.sukunimi(at)nuorisotutkimus.fi

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyötä koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä