Hyppää sisältöön

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: tutkittua tietoa yhteistyön ja käytäntöjen kehittämiseen

Päättynyt

Toteuttajat

Nuorisotutkimusseura, A-klinikkasäätiö, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti

Rahoitussumma

250 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2021–10/2022

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö koostuu ongelmien ehkäisyn, tuen ja hoidon kokonaisuudesta, jota toteutetaan monimuotoisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä niiden rajapinnassa julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen yhteistyönä. Osa nuorista voi huonosti. Tutkimusten perusteella tiedämme, että huumeita käyttävien nuorten osuus on kasvanut, alaikäisten nuorten alkoholinkäytön vähentymisen kehitys on pysähtynyt ja pieni joukko nuoria syyllistyy entistä vakavampiin rikoksiin. Lähes kolmasosa nuorista on huolissaan mielialastaan ja viidennekselle on asetettu jokin mielenterveysdiagnoosi. Koronapoikkeusaika on lisännyt monien nuorten kokemaa ahdistusta, masennusta ja yksinäisyyttä. Nuorten psykososiaalisen tuen toimivista käytänteistä, menetelmistä ja toimintamalleista sekä niiden vaikuttavuudesta puuttuu tutkimustietoa.

Nykyisessä toiminnassa on tietoaukkoja, jotka koskevat nuorille suunnattujen päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimivuutta sosiaalihuollossa ja eri hallintokuntien rajapinnoilla toimivissa matalan kynnyksen palveluissa.

Tässä hankkeessa kartoitettiin toimijoiden välistä yhteistyötä, työnjakoa, menetelmiä ja hyviä käytäntöjä koskevaa tutkimusta, tietoa ja kokemuksia sekä täydennettiin kyseistä tietopohjaa nuorilta, nuorten kanssa työskenteleviltä ja palveluja koskevassa päätöksenteossa toimivilta saatavalla tiedolla eri puolilta Suomea.

Erityisen tärkeää oli analysoida palvelujen käyttöä sekä siirtymiä ja rajapintoja sosiaali- ja terveydenhuollon, nuorisotoimen, sivistystoimen ja työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan liittyvien, nuorille matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelua tarjoavien yksiköiden välillä eri osapuolten näkökulmista.

Hankkeessa kerättiin tietoa kyselyin, haastatteluin, palvelukartoituksin, asiantuntijatyöpajoin sekä verkkokeskusteluja ja rekisteriaineistoja analysoimalla. Osittain hyödynnettiin jo olemassa olevia valmiita aineistoja. 

Hankkeen tarkoituksena oli kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta, hyviä käytäntöjä ja ongelmakohtia sosiaalihuollossa ja sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnoilla sekä tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja suosituksia. Hankkeessa koottiin ja tuotettiin tietoa palveluohjauksen, palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden, kustannustehokkuuden ja palvelukokonaisuuden kehittämiseksi.

Rekisteritutkimuksen ja haastatteluaineistojen avulla seurattiin paljon palveluita käyttäneiden perheiden nuorten kehitystä lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Erityisesti huomiota kiinnitettiin palvelujen ja nuoruuden elämänvaiheiden siirtymäkohtiin sekä nuoriin, jotka ovat koulutuksen ja/tai työelämän ulkopuolella tai ovat kiinnittyneet niihin huonosti ja joita ei tämän vuoksi tavoiteta opiskelu- tai työterveyshuollossa.

Hankkeen julkaisut:

Ota yhteyttä:

tutkimuspäällikkö Tuuli Pitkänen, Nuorisotutkimusseura ry, p. 041 517 8678, etunimi.sukunimi(at)nuorisotutkimus.fi

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyötä koskeva selvitys

Yhteyshenkilö ministeriössä